Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret med att anlägga nya våtmarker i både skogs- och odlingslandskapet. Totalt har drygt 150 hektar våtmarker anlagts längs olika vattendrag som mynnar i Helgeån.

Våtmarkerna är bra för naturen på flera olika sätt. De renar vattnet från näringsämnen och partiklar och motverkar på så sätt övergödning av sjöar och hav. I ett åkerlandskap eller en produktionsskog bidrar våtmarker med livsmiljö för en mängd växter och djur och ökar den biologiska mångfalden. Våtmarker bromsar vattnets fart, jämnar ut högvattentoppar och jämnar ut vattenflödet över året.

De fungerar dessutom som en resurs för bevattning. Genom att spara vatten på vintern när det finns i överflöd kan man använda det på sommaren när det är torrt – bra för djurlivet, lantbrukaren och grundvattnet.

Våtmarker i skogbygden motverkar brunifiering av vattnet i bäckar och åar.

Att arbeta med hållbar vattenhushållning, skapa kolsänkor och fördröja vattnet i landskapet hjälper till att bevara artrikedom och ekosystemtjänster. Det gör oss dessutom bättre rustade att möta och mildra effekterna av klimatförändringar.

Intresset från markägare runt Helgeå har varit stort och arbetet kommer att fortsätta i samarbete med omgivande kommuner, både i jordbruks- och skogsbrukslandskapet.

Biosfärkontoret arbetar också med att följa upp och utvärdera effekten av anlagda våtmarker.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 2
Miljömål nr 6
Miljömål nr 11
Miljömål nr 13
Miljömål nr 14
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »