Grundvattenmagasin i gammal havsbotten och rullstensåsar

Under Kristianstadsslätten finns en sänka i urberget. Den är 300 meter som djupast. Sänkan är fylld med kalkrika sand- och leravlagringar. De bildades i ett varmt hav som täckte nordöstra Skåne under yngre kritatiden för 100 till 65 miljoner år sedan. Längst ner i kritavlagringarna finns ett upp till 200 meter tjockt lager av porös sand. Sandlagret är fyllt med grundvatten. Det är ett av norra Europas största grundvattenmagasin. Avlagringarna som ligger ovanpå sanden har förstenats till kalksten. Även i kalkstenen finns det grundvatten men inte i lika stora mängder och inte lika lättåtkomligt som i sanden.

Ovanpå kalkstenen ligger i sin tur 10 till 50 meter tjocka jordlager som har bildats vid slutet av den senaste istiden. Det är både morän, lera, sand eller grus. Från istiden finns också några mäktiga isälvsavlagringar som innehåller mycket grundvatten. Mindre grundvattenmagasin finns också i de övriga lösa jordarna från istiden, framförallt i sand- och grusavlagringar.

Rent vatten är en förutsättning för liv

Grundvatten bildas när vatten från markytan långsamt tränger ner genom jordlager och sprickor i berggrunden och samlas i små och stora grundvattenmagasin. På sin väg genom marken renas det. Grundvattnet i de djupa magasinen är ofta så rent att det kan användas som dricksvatten. De ytliga grundvattenmagasinen kan nå upp till markytan och bilda källor, våtmarker och sjöar. Våra sjöar och vattendrag består till största delen av grundvatten.

Tillgången till rent grundvattnet är en av naturens ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Grundvattenmagasinen i berggrunden och i rullstensåsarna används framförallt för bevattning i jordbruket, som dricksvatten och för industriverksamhet. Det finns totalt mer än 9000 brunnar på Kristianstadsslätten.  4000 av dem är borrade och hämtar vatten ur det djupa sandlagret från kritatiden. Under 2017 beräknades det totala uttaget av grundvatten under Kristianstadsslätten vara 36 miljoner kubikmeter per år. Många behöver mycket rent vatten och en stor utmaning inför framtiden är hur vi ska kunna fortsätta utnyttja våra grundvattenmagasin och samtidigt förvalta det på ett hållbart sätt.

Läs mer

Back To Top
Translate »