Den mäktiga Helge å rinner som en blå pulsåder genom biosfärområdet från Torsebro i norr till Hanöbukten i sydost. I avrinningsområdet finns åar och bäckar av olika karaktär, våtmarker och strandängar. Många olika livsmiljöer och en stor artrikedom ger en rad viktiga ekosystemtjänster.

Att arbeta med hållbar vattenhushållning, skapa kolsänkor och fördröja vattnet i landskapet hjälper till att bevara art-rikedom och ekosystemtjänster. Det gör oss bättre rustade att möta och mildra effekterna av klimatförändringar.

Vattenkvaliteten i Hanöbukten påverkas av övergödning och brunfärgat vatten. Ett omfattande arbete pågår för att bidra till en livskraftig Östersjö i brett samarbete med flera olika aktörer både lokalt, nationellt och internationellt.

Mer vatten i landskapet

Att försöka återskapa en naturligare hydrologi i avrinningsområdet är en av de stora utmaningarna vi står inför i vårt fortsatta arbete. Lyckas vi med detta får vi fler ekosystemtjänster som är viktiga för både natur och människa som en positiv bieffekt.

Genom att fördröja vattnet högt upp i avrinningsområdet jämnas höga flöden ut. Vi får långsammare vattenståndsvariationer och skydd mot översvämningar nedströms.

Detta är inte den enda delen av åtgärderna som riktar sig mot att möta förändringen i vårt klimat. Återvätning av dikade torvmarker minskar mängden avgående växthusgaser och den blöta marken fungerar som kolsänkor. Genom att hålla kvar vatten i landskapet får vi dessutom möjlighet till bättre grundvattenbildning, ökad produktion i skogsmark, minskad risk för skogsbränder, minskad brunifiering och en god grund för stor biologisk mångfald.

Läs mer

Bättre vattenkvalitet och större mångfald

Biosfärkontoret har under lång tid arbetat med att anlägga våtmarker för att minska näringsämnesläckage. Detta arbete kommer att utvecklas för att fånga näringsämnena så långt upp i systemet som möjligt. Reduktionsfiske kommer att användas som en pusselbit för att nå en god status i våra sjöar.

För att bibehålla och förbättra möjligheterna för en hög biologisk mångfald kommer vi i olika samarbeten att arbeta aktivt med att göra biotopvårdande åtgärder. Genom att lägga ut lekgrus och risvasar gynnar vi abborre och gädda. För att stärka malpopulationen i Helge å kommer vi att fortsatta följa beståndets utveckling bland annat genom att individmärka malar.

Vi samarbetar med forskare från olika lärosäten som ska utvärdera funktion och optimera designen av åtgärderna. Ett exempel är att höja kunskapen kring läckage av järn och aluminium från utdikad mark. Målet är att hitta en metod att minska läckaget och gynna stora naturvärden. Genom att följa upp och optimera designen av våtmarker och andra åtgärder kommer vi att närma oss ett hållbart nyttjande av vattenresursen.

Läs mer

Livskraftigt Östersjön

Hanöbuktens kust har alltid varit viktig för människor som levt i området, både som försörjning i form av fiske och som transportväg för varor. Att återskapa Östersjöns livskraft har varit ett viktigt mål sedan vårt arbete startade. Hur havet mår är till största delen beroende av vad vi människor gör på land.

Ålgräsängar är en viktiga barnkammare för många av de djur som lever i havet. Inom ramen för ett samarbete med WWF ska Biosfärkontoret skapa nya ålgräsängar och samtidigt sprida information till allmänheten för att höja kunskapen om havet och havsmiljön. Bland annat planeras en bioblitz. Biosphere for Baltic är ett annat exempel på samarbete för att förbättra livsmiljön i Östersjön. Projektet är ett utbyte av erfarenheter och kunskap mellan biosfärområdena runt Östersjön vad gäller åtgärder för bättre vattenkvalitet, hållbar besöksnäring och livslångt lärande.

Back To Top
Translate »