Översikt

Forsakarsbäckens källflöden finns uppe på Linderödsåsen. Därifrån rinner vattnet genom en ravin och vidare ut på slättlandet. Här byter vattendraget namn till Vittskövleån.

Naturreservatet Forsakarsravinen är ett välkänt besöksmål. Där porlar bäcken fram genom en trolsk dalgång, skuggad av mäktiga bokar. Här finns ett av Skånes högsta vattenfall. Den vackra ravinen som sägs vara ett verk av jättar och hem åt pysslingar, näcken och skogsrået.

Delar av bäcken är uträtade, men längs en sträcka uppströms Vittskövle finns fortfarande vindlande meanderslingor.

Arter och biologi

Miljön i Forsakarsravinen skiljer sig starkt från det öppna slättlandskapet. Vattnet har mejslat ut en djup fåra, och ravinens botten är sval och fuktig året om. Här finns flera ovanliga mossor och ormbunkar.

Ravinen präglas också av de grova bokarna som växer längs sluttningarna. Lövverket skuggar vattnet, och nedfallande löv ger föda åt insekter såväl i vattnet som på land. Den rikliga tillgången till död ved bidrar också till den rika insektsfaunan. Här hittades bland annat bokskogslöparen, en mycket sällsynt skalbagge.

Bäcken strömmar över stenig botten, och här finns gott om nattsländelarver. De utgör byte för strömstaren. Även kungsfiskare och forsärla trivs i ravinen.

Bevarande och naturvård

I samband med att forsakarsravinen blev naturreservat 2008 rev man två äldre dammar. I och med detta återställdes biologiskt värdefulla strömsträckor.

En annan damm längre uppströms lämnades däremot kvar och förstärktes. Denna damm bidrar till att fånga upp sediment och partiklar innan dessa når strömsträckorna.

Skogen längs forsakarsravinen får utvecklas fritt. Det innebär att man låter träd åldras på naturlig väg, och nedfallna stammar får ligga kvar.

Snabba fakta

Längd: 20,9 km
Avrinningsområdets yta: 55,9 km2
Karaktär: Mindre å med kallt, näringsrikt vatten. Biflöde till Helge å. Rinner från Linderödsåsen via ravin ut på slätten.
Naturtyper längs vattnet: Barrskog, ädellövskog, strandäng, åkermark, bebyggelse

Naturreservat

Besöksplatser

Back To Top
Translate »