Översikt

Norr om Kristianstad vidgar sig Helge å och bildar Araslövssjön. Den är en typisk slättsjö med flacka stränder och stora vattenståndsvariationer. Under torra somrar ligger vattenytan i nivå med havet, men i samband med höstregn och snösmältning kan ytan stiga en och en halv meter.

Sjön kantas av sumpskogar och strandängar som periodvis står under vatten. Dessa marker fungerar som buffert vid höga flöden i ån. Vattenmassor som annars hade riskerat att översvämma Kristianstad breder i stället ut sig över Araslövssjöns stränder, där de inte vållar skada.

Arter och biologi

Under ytan lever ett antal olika karpfiskar, bland annat sarv, braxen och den sällsynta faren. Dessutom finns gädda, gös och abborre i sjön.

Strandängarna och betesmarkerna kring Araslövssjön är viktiga för många fåglar. Här häckar till exempel storspoven, rödbenan och tofsvipan. Havsörnen flyger regelbundet över sjön, på spaning efter skadade gäss. Den bruna kärrhöken häckar i vassen längs sjöns stränder och jagar ofta sork, möss och grodor på omkringliggande åkrar och ängar.

Videbuskage och sumpskogar ger skydd åt småfåglar som pungmes, näktergal och mindre hackspett. Ädellövskogarna är också hem åt många fåglar, och har en rik flora. I Norra Lingenäset slingrar sig tjocka murgrönor kring träden, och om våren är marken täckt av doftande ramslök såväl som vit- gul- och blåsippor.

Bevarande och naturvård

Strandängarna hävdas genom bete och slåtter för att inte växa igen. Lokala lantbrukare (och kor) utför ett mycket viktigt naturvårdsarbete genom att hålla markerna öppna. Samtidigt produceras mat på ett hållbart sätt.

Längs sjöns östra stränder finns två fågeltorn och vandringsleder som används flitigt av såväl fågelskådare som motionärer. Besöksplatsen Norra Lingenäset är tillgänglig med rullstol. Från Norra Lingenäset finns också en tillgänglighetsanpassad stig och spång som leder till Södra Lingenäset.

Snabba fakta

Yta: Ca 3 km2 (varierande beroende på vattenstånd)
Maxdjup: 1,8 meter
Karaktär: Grund slättsjö, näringsrikt vatten. Regelbundna översvämningar.
Naturtyper längs vattnet: sumpskog, ädellövskog, strandäng

Vattenriket i fokus

Naturreservat

Besöksplatser

Back To Top
Translate »