I Vattenriket finns fina förutsättningar för god livskvalitet i fantastisk natur med spännande kulturhistoria och möjlighet till härliga upplevelser. Forskning visar att natur påverkar oss människor positivt. Möjlighet att vistas i naturen bidrar till ökad livskvalitet och minskar oro och stress.

Biosfärområden ska fungera som modellområden för hållbar samhällsutveckling. Stadsutveckling och planarbete är angelägna delar i arbetet. Att ta vara på och utveckla den tätortsnära naturen, stärka ekosystemtjänster och verka för att mildra effekterna av klimatförändringar vid nybyggnationer bidrar till hållbarhet och livskvalitet.

Uppdraget från Unesco är att biosfärarbetet ska bidra till att skapa hållbara och rättvisa ekonomier samt jämställda och livskraftiga samhällen. Naturen kan fungera som en mötesplats för människor i alla åldrar och från alla kulturer.

Må bra i Vattenriket

I Kristianstad är vi lyckligt lottade med fantastisk natur alldeles inpå knuten. En natur som har en lugnande, stärkande och läkande effekt enligt forskningen. Naturens förmåga att ge oss återhämtning blir allt viktigare i ett samhälle med stress och höga sjuktal.

Den värdefulla naturen görs tillgänglig genom våra 21 besöksplatser. Ambitionen är att så många som möjligt oavsett funktionsvariation och ålder ska ha möjlighet att uppleva Vattenriket. I arbetet ingår att förbättra tillgängligheten på besöksplatserna med rullbara leder och anpassade toaletter och grillplatser.

Längs Skåneleden SL6 Vattenriket arbetar vi med att förstärka upplevelserna vid tre besöksplatser som redan har hög tillgänglighet. Vid Norra Lingenäset blir det en sagostig, vid Ekenabben en naturlek för de minsta och vid naturum kommer Mångfaldsrundan att bli inspirerande och informationsrik.

Naturum erbjuder inom ramen för “Må bra i Vattenriket” föreläsningar, qigong och skogsbad som programaktivitet för allmänheten och för bokade grupper.

Läs mer

Ny i naturen

Erfarenhet visar att naturen kan fungera som mötesplats och väg till integration. Naturum Vattenriket samarbetar med Svenska för invandrare SFI och många nya svenskar hittar till naturum på egen hand. Biosfärläger på sommaren och lovaktiviter som fiske och håvning lockar många med olika bakgrund.

Framöver kommer vi att arbeta för att fler naturovana ska hitta ut till Vattenrikets besöksplatser och härliga natur. Vi kan behöva översätta information till flera språk, hålla guidningar på lätt svenska och med tolk samt utveckla samarbetet med invandrarföreningar.

Under 2021 startar Naturvårdsverkets satsning Friluftslivets år. Målgrupper är personer som är ovana att vara ute, i första hand nya svenskar och skolbarn i årskurs 4-6. Fokus ligger på det hållbara, enkla och tätortsnära friluftslivet.

Vi kommer att samarbeta med Kultur och fritidsförvaltningen i ett projekt för att ge fler möjligheter för nya svenskar i skolåldern att uppleva friluftslivet i Vattenriket. En idé från Friluftslivets år är att arbeta med friluftskompisar för att sänka tröskeln och få fler att våga prova på friluftsliv. Vi ger möjlighet att prova på att paddla och vandra, fiska och äta ute samtidigt som vi kopplar på information om allemansrätten.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

I Kristianstads kommun är det nära till naturen var du än befinner dig. Forskning visar att naturen bidrar starkt till ökad livskvalitet, områdets attraktivitet och ger förutsättningar för rekreation och återhämtning. I många tätorter finns höga naturvärden inne i samhället. Åhus blomrika infarter är ett exempel.

Att uppfylla Unescos uppdrag att vara ett modellområde för hållbar samhällsutveckling omfattar också stadsutveckling. Kristianstad har många spännande projekt och utmaningar på gång. Utveckling av en ny hållbar stadsdel på Näsby, arbetet med att skydda staden mot översvämningar, ändringar i översiktsplanerna för Kristianstad och Åhus samt arbetet med att göra stadskärnan levande genom att ta in Vattenriket i staden är några av de projekt som Biosfärkontoret är involverat i framöver.

Läs mer

Back To Top
Translate »