Avrinningsområdet

Råbelövssjön ligger nordost om Kristianstad. Här möter slättlandet det mer kuperade urbergsområdet som fortsätter upp mot Blekinge och Småland. Geologin sätter sin prägel både på sjön och omgivningen. Mest framträdande är kanske Balsberget som reser sig vid sjöns västra strand.

Med sina elva meter är Råbelövssjön betydligt djupare än de närbelägna slättsjöarna Araslövssjön och Hammarsjön.

Sjön saknar större tillflöden och får det mesta av sitt vatten från grundvatten. Den avvattnas via Råbelövskanalen som mynnar i fästningskanalen i centrala Kristianstad. Därifrån fortsätter vattnet ut i Helge å. Tidigare rann det till Hammarsjön, men efter torrläggningen av Nosabyviken leddes utloppet om till den nuvarande kanalen.

Råbelövssjön har sänkts vid två tillfällen, senast 1867 då ytan sänktes med 120 cm. De områden som torrlades är idag jordbruksmark.

Arter och biologi

I Råbelövssjön finns typiska insjöfiskar som gädda, abborre, gös och mört. Även ål förekommer i sjön, och på de grundare bottnarna har flera olika kransalger hittats. Under vårens och höstens flyttsträck fungerar sjön som rastplats för sjöfåglar, till exempel salskraken.

Balsbergets lövskogsklädda sluttningar ner mot sjön har höga naturvärden, och längs stränderna finns sumpskogar där bland annat den mindre hackspetten häckar.

Bevarande och naturvård

2019-2022 drev Biosfärområde Kristianstads Vattenrike tillsammans med fiskevårdsområdet ett reduktionsfiske i sjön. Syftet var att få ett klarare vatten samt skapa bättre förutsättningar för rovfisk, såsom abborre, gädda och gös. Detta görs genom att förskjuta förhållandet mellan planktonätande fisk och rovfisk. Läs mer om reduktionsfisket i vår blogg eller följ hur projektet går på Klara vatten AB:s hemsida.

Projektet slutredovisades hösten 2022.

Studenter från Högskolan Kristianstad gör regelbundna provtagningar i sjön i utbildningssyfte.

Snabba fakta

Yta: 6,3 km2
Maxdjup: 11 meter
Karaktär: Djupare sjö, näringsrikt vatten. Grundvattenförsörjd.
Naturtyper längs vattnet: sumpskog, ädellövskog, strandäng, bebyggelse, jordbruksmark

Vattenriket i fokus

Naturreservat

Besöksplatser

Back To Top
Translate »