skip to Main Content

Avrinningsområdet

Råbelövssjön ligger nordost om Kristianstad. Här möter slättlandet det mer kuperade urbergsområdet som fortsätter upp mot Blekinge och Småland. Geologin sätter sin prägel både på sjön och omgivningen. Mest framträdande är kanske Balsberget som reser sig vid sjöns västra strand.

Med sina elva meter är Råbelövssjön betydligt djupare än de närbelägna slättsjöarna Araslövssjön och Hammarsjön.

Sjön saknar större tillflöden och får det mesta av sitt vatten via berggrunden. Den avvattnas via Råbelövskanalen som mynnar i fästningskanalen i centrala Kristianstad. Därifrån fortsätter vattnet ut i Helge å. Tidigare rann det till Hammarsjön, men efter torrläggningen av Nosabyviken leddes utloppet om till den nuvarande kanalen.

Råbelövssjön har sänkts vid två tillfällen, senast 1867 då ytan sänktes med 120 cm. De områden som torrlades är idag jordbruksmark.

Arter och biologi

I Råbelövssjön finns typiska insjöfiskar som gädda, abborre, gös och mört. Även ål förekommer i sjön, och på de grundare bottnarna har flera olika kransalger hittats. Under vårens och höstens flyttsträck fungerar sjön som rastplats för sjöfåglar, till exempel salskraken.

Balsbergets lövskogsklädda sluttningar ner mot sjön har höga naturvärden, och längs stränderna finns sumpskogar där bland annat den mindre hackspetten häckar.

Bevarande och naturvård

Biosfärkontoret genomförde ett provfiske i sjön år 2010. Åtta olika arter fångades, och abborre var den dominerande arten. Sjöns ekologiska status bedömdes som god med avseende på fisksamhället.

Råbelövssjön är i nuläget inte föremål för några särskilda naturvårdsåtgärder inom ramen för Biosfärområdets verksamhet.

Studenter från Högskolan Kristianstad gör regelbundna provtagningar i sjön i utbildningssyfte.

Snabba fakta

Yta: 6,3 km2
Maxdjup: 11 meter
Karaktär: Djupare sjö, näringsrikt vatten. Grundvattenförsörjd.
Naturtyper längs vattnet: sumpskog, ädellövskog, strandäng, bebyggelse, jordbruksmark

Vattenriket i fokus

Naturreservat

Besöksplatser

Back To Top
Translate »