skip to Main Content

Tack vare de skiftande och ofta välbevarade miljöerna lever många sällsynta växter och djur i Kristianstads Vattenrike. Både internationellt och i Sverige ställer man samman listor över hotade arter. Dessa listor kallas rödlistor. I Vattenriket finns fortfarande livsmiljöer kvar för ett stort antal rödlistade arter.

Nationellt rödlistade arter i Vattenriket

Biosfärkontoret arbetar med att öka kunskapen om Vattenrikets arter, och artlistorna förändras i takt med att fler arter hittas och nya lokaler upptäcks. Den senaste förteckningen över rödlistade arter inom biosfärområdet är från 2015. Sedan 2005 har antalet kända rödlistade arter i biosfärområdet ökat från 637 till 775 år 2015.

Minst 775 arter i Vattenriket är nationellt rödlistade. Skalbaggarna (194 arter) är den största organismgruppen när det gäller antalet kända rödlistade arter i biosfärområdet och den följs sedan av svampar (140 arter), kärlväxter (125 arter) och fjärilar (99 arter). Även fåglar, steklar och lavar är grupper med många rödlistade arter. I gruppen ”övriga” i tabellen nedan ingår mossor (15 arter), blötdjur (11 arter), sländor (11 arter), tvåvingar (10 arter), spindeldjur (10 arter), däggdjur (4 arter), fiskar (4 arter), halvvingar (4 arter),  grod- och kräldjur (3 arter), kransalger (2 arter), kräftdjur (1 art) och alger (1 art).

Siffran 771 nationellt rödlistade arter är hög jämfört med andra områden i Sverige och därmed är Kristianstadstrakten ett av de mest artrika områdena i landet.

Antal Rödlistade Arter (n= 775) I Biosfärområdet Fördelat På Organismgrupper

Akut hotade (CR)
Inom biosfärområdet är det 21 arter som tillhör kategorin Akut hotad (CR: Critically endangered). Bland dessa arter finns rödspov, sandnörel och grå ladlav.
Starkt hotad (EN)
Hittills är det 122 arter som är noterade inom kategorin starkt hotad (EN: Endangered). Bland dessa arter finns den tjocksakliga målarmusslan, dammfladdermus, fältpiplärka, ängshök och sandnejlika.
Sårbar (VU)
Inom kategorin Sårbar (VU: Vulnerable) finns minst 223 arter. Några exempel är de välkända arterna kring naturum såsom kungsfiskare och utter. Andra kändisar från Vattenriket är stortapetserarbiet, storspoven och strandpaddan.
Missgynnad (NT)
Inom kategorin Missgynnad (NT: Near Threatened) finns 409 noterade arter från området, till exempel stjärtand, majnycklar, sånglärka och mörk jordstjärna.

Rödlistade arter i Vattenriket

Internationellt rödlistade arter

Arter som är hotade ur ett internationellt perspektiv tas upp den globala rödlistan. Denna sammanställs av IUCN. Att en art är globalt rödlistad behöver inte innebära att den är rödlistad och ovanlig över hela världen. Till exempel är den vanliga ekorren – som vi i Sverige kan se var och varannan dag- internationellt sett hotad och är alltså med i den globala rödlistan.

Även inom EU ställer man samman listor över hotade växt och djurarter via EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv. Här listas över 900 växt- och djurarter och mer än 170 livsmiljöer som hotade eller unika i ett europeiskt perspektiv.

Globalt rödlistade arter
Att en art är globalt rödlistad behöver som sagt inte innebära att den är rödlistad och ovanlig över hela världen. Men vissa av arterna är hotade såväl globalt som i Sverige. I Vattenriket finns 23 arter som är globalt rödlistade. Av dessa är flera rödlistade även i Sverige, till exempel flodpärlmussla, kornknarr, havsörn, dammfladdermus, svartfläckig blåvinge och läderbagge. En fullständig lista över de globalt rödlistade arterna finns i pdfen här intill.

EU-listade arter
Av de arter som lyfts fram i bilaga 2 i EU:s habitatdirektiv finns minst 16 arter inom området, till exempel dammfladdermus, större vattensalamander, bokskogslöpare, sandnejlika, sjönajas och flodpärlmussla på bilden.

Av arterna från bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv häckar eller rastar minst 43 arter regelbundet inom området, till exempel rördrom, vit stork, svarttärna, brun kärrhök, trana, havsörn, brushane och sydlig kärrsnäppa. En fullständig lista över de EU listade arterna finns i pdfen här intill.

Back To Top
Translate »