skip to Main Content

Ett av de viktiga målen i Unescos biosfärprogram 2015-2025 är att biosfärarbetet ska bidra till att bevara biologisk mångfald, restaurera och förstärka ekosystemtjänster och främja ett hållbart nyttjande av våra naturresurser. Kristianstads kommuns strategiska färdplan ligger helt i linje med Unescos mål. Ett av färdplanens mål är friska ekosystem, en rik natur och stärkta ekosystemtjänster.

God vattenkvalité och biologisk mångfald

  • Anläggning av våtmarker minskar näringsläckaget och leder till minskad brunifiering och ökad mångfald i landskapet.
  • Lekbottnar och fria vandringsvägar förbättrar livsmiljön för fisk och andra vattenlevande organismer.
  • Trädridåer längs mindre vattendrag gynnar fisk då de håller vattentemperaturen nere, hindrar näringsläckage till vattnet och minskar algblomning.
  • Ny kunskap genom inventeringar av åarnas, sjöarnas och Hanöbuktens växt- och djurliv och deras ekosystemtjänster.

Myllrande våtmarker

Våtmarkslandskapet längs Helgeåns nedersta 3,5 mil är unikt. Här finns landets största inlandsstrandängar med bete och slåtter samt stora arealer videstrandsnår och alstrandskogar. Området är viktigt som häcknings- rast- och övervintringsmiljöer för våtmarksfåglar som änder, gäss, tranor och vadare. Här lever dessutom flera ovanliga däggdjur, fiskar, groddjur, insekter och växter. Utter, mal och gullstånds är några exempel.

Sedan Vattenrikets start har ett omfattande arbete skett för att bevara och restaurera strandängarna. Stora arealer har avsatts som naturreservat. Viktigast nu och i framtiden är att förvalta dessa värden i samverkan med Länsstyrelsen, markägare och brukare, att följa upp och när negativa trender uppmärksammas, ta fram kunskap och vidta åtgärder. Ett exempel är vadarfåglarna som minskar i antal. Nu provar man att hålla kvar våröversvämningen på strandängarna och minska antalet predatorer. Häckningsresultatet följs upp för att se om åtgärderna fått effekt.

Unika sandiga marker

I Vattenrikets sandmarker finns en unik mångfald av internationell betydelse. De är en viktig del av vår kulturhistoria och ger landskapet karaktär och upplevelsevärden. Sandens naturvärden finns inte bara i skyddade områden utan mitt ibland oss i odlingslandskap och grönområden, på vägrenar och naturtomter, i tallskogar och på golfbanor. För att bevara och utveckla dessa sandiga naturtyper och deras artrikedom krävs ett målinriktat arbete på flera fronter:

  • Inventeringar ger ny kunskap så att vi kan göra kloka val och åtgärder
  • Kunskapsspridning och rådgivning till landskapets aktörer
  • Restaurering genom bränning och röjning för att hålla markerna öppna
  • Expertkompetens som stöd i den kommunala planeringen

Tätortsnära natur

Naturen i vår närhet har många och viktiga betydelser. Till oss människor levererar den kulturella ekosystemtjänster som avkoppling och natur- och kulturupplevelser. Här finns också en artrikedom som är beroende av skydd och skötsel. Naturum Vattenriket och flera av våra besöksplatser gör den tätortsnära naturen till en viktig arena för att förmedla kunskap och väcka intresse för naturen. Biosfärkontoret bidrar till en fortsatt utveckling av en naturvårdsinriktad och kostnadseffektiv förvaltning och förädling av värdefull natur i våra tätorter.

Naturens nyttor i odlingslandskapet

Under de närmaste åren ska biosfärkontoret vidareutveckla verksamheten kopplad till ekosystemtjänster i odlingslandskapet. Genom ökad kunskap och metodutveckling när det gäller förädling av småbiotoper och liknande åtgärder i produktionslandskapet ser vi möjligheter att bidra till en ökad mångfald och tålighet mot miljöförändringar. Vi hoppas också kunna bidra till att utveckla intressebaserade nätverk mellan olika verksamhetsutövare i de här frågorna. Verksamheten knyter an till ett utvecklingstema ”Smaka på Vattenriket” med möjligheter att uppmärksamma och utveckla företagsamhet kopplad till lokal matproduktion och matupplevelser.

Goda exempel

Back To Top
Translate »