Kristianstads Vattenrike varierade natur hyser en unik biologisk mångfald. De olika livsmiljöerna ger förutsättningar för många ovanliga växter, djur och svampar. Den varierade naturen bidrar till en rad livsnödvändiga tjänster för oss människor, så kallade ekosystemtjänster. Att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemen med stärkta ekosystemtjänster och hushålla med naturresurser är helt livsnödvändigt. Det är också ett av de viktigaste målen i Unescos biosfärprogram.

Strandängarna i Vattenriket

Sedan starten 1989 har Biosfärkontoret gjort omfattande restaureringar av strandängar och idag hävdas stora sammanhängande arealer med bete och slåtter. Området är artrikt med många hotade fåglar, däggdjur, groddjur, insekter och växter som rödspov, gullstånds och strandpadda. Ängsmarkerna är viktiga rastplatser för våtmarksfåglar som änder, gäss, tranor och vadare. Artrikedomen och storleken på Vattenrikets strandängar är unik. Biosfärkontoret har en central uppgift att tillsammans med traktens lantbrukare och länsstyrelsen upprätthålla skötseln, kontinuerligt ta fram kunskap och driva projekt för att bibehålla och utveckla strandängarna.

Sedan början av 2000-talet har antalet markhäckande vadarfåglar minskat. Flera orsaker samverkar troligtvis och dagens små och isolerade förekomster är sårbara för predation på ägg och ungar. I ett försök att förbättra häckningarna driver Biosfärkontoret sedan 2019 ett projekt med Länsstyrelsen Skåne, Jägareförbundet Skåne och Kristianstad-Bromölla jaktvårdskrets. Syftet är att skapa intresse för predatorkontroll av räv, grävling och kråkfågel på strandängarna. Projektet har hämtat inspiration och erfarenheter från Öland där man drivit ett liknande försök med goda resultat.

Det är också viktigt att förbättra den omgivande miljön och födotillgången för vadarfåglarna. En angelägen åtgärd är att hålla kvar vattnet längre på ängarna under våren, så kallad rewetting. Effekterna av åtgärderna följs bland annat upp genom vadarfåglarnas häckningsresultat.

Läs mer

Unika sandiga marker

Vattenrikets sandmarker är en spillra av ett storslaget öppet kulturlandskap. Dessa marker har en unik mångfald som är internationellt värdefull och levererar flera viktiga ekosystemtjänster. Biosfärkontoret arbetar för att bevara och utveckla markerna för framtida generationer genom utveckling av skötselmetoder, större restaureringar och löpande skötsel.

Sandmarker med höga natur- och kulturvärden finns på flera ställen i biosfärområdets odlingslandskap, grönområden, vägkanter, tallskogar, villatomter och golfbanor. Biosfärkontoret samverkar med flera aktörer i landskapet, alltifrån lantbrukare till villaägare. Informations- och skötselarbetet kräver både generella och riktade råd och insatser. En viktig del är att lyfta fram kunskap om sandmarkernas värden och skötsel vid arbete med fysisk planering.

För att bevara och utveckla viktiga kommunala marker finns en naturvårdsfond. Särskilt värdefulla rekreations- och naturområden säkerställs som naturreservat.

I biosfärarbetet är det centralt att engagera lokala aktörer, boende och skolor. Ekolog och naturpedagog samarbetar med skolor om skötseln, boende inspireras till att gynna naturvärdena på tomten och de kommunala grönområdena sköts på ett naturvårdsanpassat sätt. Riktade projekt som ekstolpsfonden och fältvandringar görs för att gynna hotade arter.

Läs mer

Levande skogar

Vattenrikets skogar erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter. De är också viktiga som kolsänkor, för produktion av förnybara råvaror och för naturturism och friluftsliv. För att bevara och utveckla dessa ekosystemtjänster krävs en genomtänkt och anpassad skötsel. Biosfärkontoret arbetar tillsammans med Mark- och exploateringsenheten på en plan om hur det kommunala skogsinnehavet kan förvaltas på ett ansvarsfullt sätt där man tar tillvara de värden som skogen ger.

För att bevara och utveckla viktiga kommunala skogsmiljöer och betesmarker finns en kommunal naturvårdsfond. Särskilt värdefulla rekreations- och naturområden säkerställs som naturreservat. Biosfärkontoret har i uppdrag att ta fram underlag för beslut och skötselplan till två nya kommunala, tätortsnära reservat; Ekenabben/Kvarnäs och Södra Äspet.

Inom miljökvalitetsmålet Levande skogar pekas hård död ved ut som en viktig indikator. Död ved fungerar som livsmiljö för vedlevande insekter, svampar, mossor och lavar och är en bristvara i de flesta skogstyper idag. En del i arbetet är att sprida kunskap om död veds betydelse för levande skogar.

Ek är ett viktigt trädslag som bidrar till rik biologisk mångfald i Vattenrikets skogsmiljöer. Genom olika riktade insatser kommer vi att plantera ut nya ekplantor och även sätta upp mulmholkar på strategiska platser för att gynna vedlevande insekter.

Läs mer

Tätortsnära natur

Tätortsnära natur är viktig på flera sätt. Den levererar ekosystemtjänster som natur- och kulturupplevelser och är viktig för pollinatörer. Tätortsnära natur kan vara mycket artrik och behöver skötas på rätt sätt för att bevara och utveckla värdena. Den är också ett viktigt inslag i arbetet med grön infrastruktur. Biosfärkontoret har inlett ett spännande samarbete med Tekniska förvaltningen kring naturvårdsanpassad skötsel av vissa gång- och cykelbanor. Naturum Vattenriket och flera av våra tätortsnära besöksplatser spelar en viktig roll för att ge kunskap och väcka intresse för naturupplevelser.

Biosfärkontoret har under många år samarbetat med Tekniska förvaltningen för att skapa blomsterprakt längs infartsvägarna till Åhus. Äldre brukningsmetoder efterliknas och blomningen ger en vacker inramning till tätorten och en rik biologisk mångfald. Skötselmetoden inspirerar även till naturvårdsanpassade åtgärder i andra samhällen som Vä, Degeberga och Tollarp samt i naturums närområde. Det är också angeläget att knyta samman grönstråken och göra dem tillgängliga för rekreation.

Läs mer

Back To Top
Translate »