Projektbeskrivning I sanden nära dig

Små insatser kan göra stor nytta för växter, småkryp och upplevelse .”I Sanden nära dig” är ett LONA-projekt med målet att sprida kunskap och inspiration att sköta kusten så det gynnar sandmarkernas mångfald.

Den biologiska mångfalden i sandmarkerna är ett särskilt ansvarsområde i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Biosfärenheten har under flera år arbetat för att öka kunskapen om mångfalden, informerat, skyddat sandområden för framtiden och genomfört skötsel och restaureringar.

Det här projektet hade särskilt fokus på sandkustens bebyggda områden. Utmed kusten från Åhus till Friseboda är de gamla flygsandfälten planlagda för bebyggelse och grönområden till ungefär 50 procent. I grönområden och på naturtomter finns sandmarker med höga naturvärden. Möjligheterna är stora att med enkla medel bevara och utveckla dem.

I projektet har den som vill fått en rådgivning på sin fastighet. Ett besök där vi tittade på vilka sandmarksvärden som finns på tomten och hur de kan utvecklas. Vi arrangerade även fältvandringar för att berätta om sandkustens geologi, kulturhistoria och speciella mångfald.

I projektet har vi genomfört naturvårdsinriktad skötsel i grönområden och annan närnatur. Det handlar om att ta bort buskar och träd som sakta men säkert slutit sig över öppna sandområden. När tät vegetation tas bort kommer blommande växter och insekter tillbaka. Samtidigt öppnas områden och vyer upp igen för människor att vara i och njuta av.

En informationsfolder med råd till tomtägare längs kusten togs fram.

Snabba fakta

Projektnamn: I sanden nära dig
Medverkande: Biosfärkontoret
Finansiärer: LONA-projekt finansierat av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen Skåne och Kristianstads kommun.
Total budget 420 000 kr.
Genomfördes 2015 – 2020.
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Läs mer

Back To Top
Translate »