Projektbeskrivning Piggastans sanddyner

Piggastans sanddyner är ett litet grönområde på Täppet i Åhus. Även om ytan är liten finns väldigt höga naturvärden. Biosfärenheten arbetar med att utveckla detta till ett multifunktionellt grönområde där både natur och människa skall trivas. Målet är ett öppnare naturområde, som är mer tillgängligt för människor. Där sandmarkens mångfald av växter, insekter och fåglar gynnas.

I öppningarna kring talldungarna växer den vackra sandnejlikan, en art som kräver ljus och värme, samt att man då och då rör om i sanden. I varm blottad sand trivs arter som har mycket speciella krav. Dessa arter/miljöer har blivit allt sällsyntare på senare tid.

Träd och buskar har avverkats för att skapa ett mer öppet område där sol och värme når marken. Sandmarkernas mångfald gynnas av exponerad sand. För hundra år sedan fanns här gott om sand i dagen. Men med tiden har tallbarr och växtlighet brutits ner och sanden har ersatts av näringsrik sandig matjord. Detta gynnar inte sandmarkernas mångfald som är knutna till mer näringsfattiga miljöer. Därför har vi skrapat bort stora mängder matjord inom området. Under matjorden ligger den magra sanden och väntar. Med lite tur kan den fortfarande innehålla en fröbank som kan gro när den hamnar i ytan.

Åtminstone 11 rödlistade arter är kända från området. Tofsäxing (EN), backtimjan (NT), grådådra (NT), sandnejlika (VU), flockfibblevivel (NT), backraggvivel (NT), rödfiltbi (VU), guldsmalbi (NT), svartblodbi (VU), stortapetserarbi (NT) och fläckig myrlejonslända (VU).

Piggastans sanddyner är en plats där Biosfärkontoret testar nya metoder för naturvårdsskötsel. Under vintern 2024 påbörjades ett försök kring en ny metod för att gynna sandnejlika. Genom att utnyttja sandnejlikans egen anpassning till ett föränderligt sanddynslandskap kommer vi under flera år att testa att täcka partier av sandnejlika med tunna lager kalkrik sand från området. Bredvid provytan lämnas en kontrollyta för att kunna utvärdera åtgärden.

Restaureringen av Piggastans sanddyner började år 2019 inom ramen för det Lokala naturvårdsprojektet (LONA), I sanden nära dig. Projektet finansierades av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Efter projektets slut har vi fortsatt att arbeta med området. En del åtgärder har bekostats med kommunala medel och en del via Åtgärdsprogram för hotade arter, Länsstyrelsen Skåne.

Piggastan är ett gammalt namn som syftar på tallens piggiga barr.

Snabba fakta

Projektnamn: Piggastans sanddyner
Medverkande: Biosfärkontoret
Finansiärer:  LONA-medel, Länsstyrelsen Skåne åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), Kristianstads kommun
Total budget: 360 000 kr
Genomförs 2019 –
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 3
Miljömål nr 11
Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »