Lövskogar, jätteträd, tallskogar och alsumpskogar

I Vattenriket finns olika typer av träd- och skogsmiljöer med höga naturvärden. På Linderödsåsen, Nävlingeåsen och i trakterna väster om Råbelövssjön växer lummiga ädellövskogar. I inlandets odlingslandskap finns ekmarker med jätteträd. På de sandiga markerna utmed kusten och spritt ute på på slätten växer tallskogar och på våtmarker utmed Helge Å och Hammarsjön al- och björksumpskogar. Där träd och skogar har en lång och obruten historia i landskapet finns särskilt höga naturvärden bland både djur, växter och svampar. Variationen av sådana artrika trädmiljöer bidrar till att göra Vattenriket till en av de artrikaste trakterna i vårt land.

Sluttningsskogarna på Linderödsåsen

På Linderödsåsens nordsluttning finns stora områden med ädellövskogar och djupa bäckraviner. Skånes ädellövskogar har en historia som sträcker sig mer än 8000 åt tillbaka i tiden. Under denna tid har artrika miljöer kunnat utvecklas när arterna vandrat in den ena efter den andra. Det kan jämföras med åsens granskogar som bara har en historia här på cirka 150 år. De flesta ädellövskogarna domineras av bok men här finns också inslag av andra ädla lövträd som ek, lind, avenbok, lönn och alm. På fuktiga och blöta marker växer sumpskogar med al, och ask. Lövskogar och vattenmiljöer med särskilt höga naturvärden finns i sluttningens bäckraviner där syreriket vatten från åsens källområden porlar fram.

Utöver en lång historia och det rena vattnet bidrar sluttningens kalkrika jordar till artrikedomen i skogarna. På våren blommar blåsippor och ramslök i mängder i de örtrika lundmiljöerna. De följs sedan av månviol, skogsbingel, myskmadra, gulplister och många andra. I skogarnas små kärr lyser ormbunken strutbräkens friskt gröna blad på försommaren. På trädstammar och i våtmarker finns många rödlistade lavar och mossor och på höstarna dyker marksvamparna upp med många riktigt sällsynta arter.

Djurlivet på Linderödsåsen är också mycket rikt med en lång rad krävande skogsarter, framförallt bland insekter och landsnäckor. Många av insekterna behöver både tillgång till gamla träd, död ved och blommande växter. I ädellövskogarna vid Maltesholm som tillhör de allra artrikaste har man till exempel inventerat över 1200 olika arter av skalbaggar.

I Linderödsåsens ädellövskogar med bäckravinerna finns flera naturreservat, några av dem är Forsakar, Åbjär, Maltesholm och Klintabäcken.

Balsbergets ädellövskog

Även på Balsberget som ligger väster om Råbelövssjön finns värdefulla ädellövskogsmiljöer. Här ligger Balsbergets naturreservat som är nästan 300 hektar stort. I området dominerar bokskogar. På Balsbergets topp finns ett blockrikt sluttningsområde där det istället är gammal och senvuxen ek med en artrik moss- och lavpåväxt som spelar huvudrollen. I sluttningarnas fuktiga kärrpartier  finns sumpskogar med al och ask och nere vid Råbelövssjöns västra strand, finns rikare ädellövskogar med inslag av ekar i ett övergivet odlingslandskap. I en lokal kalkstensförekomst uppe på Balsberget finns också ett av Skånes största grottsystem.

Värdefulla trädmiljöer i odlingslandskapet

Träd i alléer, kring slott, gods och gårdar och i odlingslandskapet har en stor betydelse, både för artrikedomen och för vår egen upplevelse av landskapet. I många bygder spelar träden också en viktig roll som en del i landskapets kulturhistoria. Träden i odlingslandskapet har länge varit både älskade vårdträd och viktiga nyttoträd. Från dem har man hämtat ris att elda med, löv till foder och klenvirke till hägnader och husbyggen. I inlandet har man på detta sätt hamlat lind, ask och ek medan man i slättbygden framförallt har använt pil som en källa till ris och klenvirke. Precis som i skogarna är en lång historia av träd i odlingslandskapet en viktig faktor för artrikedomen.

När det gäller antalet arter är ek det i särklass viktigaste trädslaget. Flera hundra olika insekter, lavar, svampar och mossor är knutna till gamla ekar. Även ädellövträd som alm, lind och ask har en liknande betydelse för många organismer. En del arter är också knutna till gammal, grov pil som förr var betydligt vanligare i det skånska slättlandskapets pilevallar. Både hamling och ålder skapar hålträd som i sin tur bidrar med viktiga bomiljöer där både fåglar och fladdermöss föder upp sina ungar.

Trakterna kring Torsebro, slottsparken vid Maltesholm och Ekenabben i närheten av Kristianstad är exempel på platser där det finns flerhundraåriga ekar och andra gamla ädla lövträd som har en koppling till gamla kulturhistoriska miljöer.

Läs mer

Besöksplatser

Naturreservat

Back To Top
Translate »