Gott om vedlevande insekter på Balsberget

Sommarens insektsinventering visar att Balsbergets naturreservat, som ligger inom ett av Biosfärområdets temaområden, har mycket höga bevarandevärden knutna till död ved, ihåliga träd och gamla levande träd av främst bok, ek och tall, samt blommande träd och buskar, exempelvis slån, hagtorn och rönn.
Under sommaren 2009 inventerade Gunnar Isacsson vedlevande insekter i Balsbergets naturreservat, på uppdrag av Länsstyrelsen. Med hjälp av fönsterfällor och fältbesök hittades så  mycket som 18 rödlistade arter! Det mest anmärkningsvärda fyndet var kolsvart brunbagge, Melandrya barbata (hotkategori EN = starkt hotad), som lever i boklågor. Två arter i hotkategori VU = sårbar, påträffades också, nämligen ängern Trinodes hirtus som lever på insektsrester i mulm och i spindelnät i ihåliga träd, samt tvåfläckig praktbagge, Agrilus biguttatus, som lever i grov bark på nyligen döda solexponerade ekar.

Även Uddarp inventerades på vedlevande insekter. Här hittades en hotad art, ängern Trinodes hirtus, hotkategori VU = sårbar, som lever på insektsrester i mulm och i spindelnät i ihåliga träd.

Källa: Rapporterna Vedinsekter i Balsbergets naturreservat  2009 och Vedinsekter i Uddarp  2009, båda av Gunnar Isacsson. Kommer inom kort i Länsstyrelsens respektive Biosfärkontorets rapportserier.

Back To Top
Translate »