Röjning kring ekar på Ekenabben

Nu röjer Naturvårdsskötselorganisationen under och kring de gamla ekarna längst ut på Ekenabben. Genom att ta bort buskar och träd som växer tätt inpå ekarna och upp i kronorna, räddar man dem för framtiden, och återskapar också miljöer och vyer på Ekenabben.

Stora och vidkroniga gamla ekar bidrar i hög grad till biologisk mångfald. De erbjuder livsrum för insekter, lavar, svampar och mossor, varav många är rödlistade. I trädens håligheter bygger fåglar, ekorrar och fladdermöss bon. Många arter är beroende av den mat som gamla träd ger i form av ollon, bär, frön, blommor och knoppar.

Man röjer kring gamla ekar eftersom de är känsliga för beskuggning och att små träd växer upp i och skadar kronan. Dessutom trivs de flesta arterna som är knutna till ekar extra bra på solbelysta stammar.

Back To Top
Translate »