skip to Main Content

Röjning kring ekar på Ekenabben

Ekenabben-röjning_2009_10_22_0205
Foto: Hans Cronert.

Nu röjer Naturvårdsskötselorganisationen under och kring de gamla ekarna längst ut på Ekenabben. Genom att ta bort buskar och träd som växer tätt inpå ekarna och upp i kronorna, räddar man dem för framtiden, och återskapar också miljöer och vyer på Ekenabben.

Stora och vidkroniga gamla ekar bidrar i hög grad till biologisk mångfald. De erbjuder livsrum för insekter, lavar, svampar och mossor, varav många är rödlistade. I trädens håligheter bygger fåglar, ekorrar och fladdermöss bon. Många arter är beroende av den mat som gamla träd ger i form av ollon, bär, frön, blommor och knoppar.

Man röjer kring gamla ekar eftersom de är känsliga för beskuggning och att små träd växer upp i och skadar kronan. Dessutom trivs de flesta arterna som är knutna till ekar extra bra på solbelysta stammar.

Läs mer om Ekenabben >>

Translate »
Back To Top