Modellområde för hållbar utveckling

2005 blev Kristianstads Vattenrike godkänt som biosfärområde av FN-organet Unesco. Som biosfärområde är Vattenriket ett internationellt erkänt modellområde för hållbar utveckling. Kristianstads kommun har antagit utmaningen att visa hur utveckling och bevarande kan gå hand i hand i praktiken. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en del i kommunens hållbarhetsarbete. Det är också en viktig del i varumärket Kristianstad och bidrar till att skapa en attraktiv kommun med en långsiktigt hållbar livsmiljö.

Bra för natur och människa

Precis som övriga 700 biosfärområden i världen arbetar Kristianstads Vattenrike med projekt som går ut på att bevara, utveckla och stödja landskapets värden. Vi gör det genom att skapa, visa och sprida goda exempel under mottot ”Bra för natur och människa”.

Visionen för Unescos biosfärprogram

Vår vision är en värld där människor är medvetna om sin gemensamma framtid och sin påverkan på vårt jordklot. Vi agerar gemensamt och ansvarsfullt för att skapa livskraftiga och hållbara samhällen i harmoni med biosfären.

Verktyg i kommunens strategiska färdplan

Kristianstads kommuns strategiska färdplan betonar vikten av ekologisk hållbarhet. En blågrön struktur med låg klimatpåverkan och välmående rik natur är centrala parametrar för att skapa attraktivitet.

FNs globala mål - Agenda 2030

Biosfärområden spelar en viktig roll i arbetet med de globala målen genom att vara neutrala arenor för samverkan, koppla ihop aktörer, upprätthålla välfungerande ekosystem och främja lärande för hållbar utveckling. Uppdraget är att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. De gröna och blå värdena är basen för hållbarhetsarbetet. Ekologisk hållbarhet är nödvändig för att nå målen för social och ekonomisk hållbarhet.

Naturum - mötesplats och skyltfönster

Naturvårdsverkets riktlinjer för naturum slår fast att de ska vara porten till naturen. Naturum Vattenriket fyller flera funktioner. Det fungerar som mötesplats och skyltfönster för arbetet i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike samtidigt som det visar vägen ut i området.

Inspirerande goda exempel

Alla biosfärområden ska ha ett biosfärkontor som omsätter Unescos koncept lokalt. Biosfärkontorens arbete leds av en koordinator. På Vattenrikets biosfärkontor arbetar vi utifrån ett landskapsperspektiv i dialog och samverkan med markägare, myndigheter och organisationer. Som stöd för verksamheten finns en samrådsgrupp med representanter från olika intressen i området. Vi fokuserar på tio landskapsteman med höga naturvärden där vi arbetar med projekt som är inspirerande goda exempel.

Dialog och samverkan

Arbetet bygger på bred lokal förankring och ett gott samarbete med föreningar, förvaltningar, myndigheter, skolor, företagare och markägare på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Kristianstads kommun och Länsstyrelsen Skåne har också undertecknat en avsiktsförklaring där båda parter gemensamt tydliggör sin avsikt om ett fortsatt nära samarbete kring Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

På väg mot en hållbar attityd

Det övergripande långsiktiga målet för Vattenrikets verksamhet är en attitydförändring mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Arbetet bedrivs genom olika teman som genomsyrar verksamheten i allt från konkreta åtgärder och informationsinsatser till naturums program. Verksamheten bygger på sex kärnvärden: artrikt, kunskapsrikt, idérikt, upplevelserikt, glädjerikt, Vattenrikt!

Målen för Unescos biosfärprogram 2015-2025

• Bevara den biologiska mångfalden.
• Återställa och stärka ekosystemtjänster.
• Främja en hållbar användning av naturresurser.
• Skapa hållbara och rättvisa ekonomier, samt livskraftiga samhällen.
• Utveckla verktyg som kan mildra effekter av klimatförändringar och andra globala miljöförändringar.
• Främja forskning och utbildning om biologisk mångfald och hållbarhet.

Globala målen uppställda som en tårta i tre våningar. Basen är ekologisk hållbarhet, mitten social hållbarhet och toppen utgörs av ekonomisk hållbarhet. Globala målen. Ett fungerande ekosystem är en förutsättning för välfärd och ekonomisk utveckling. Mål 17 genomsyrar arbetet på vägen mot målen. Här spelar biosfärområden en central roll.

Globala målen. Ett fungerande ekosystem är en förutsättning för välfärd och ekonomisk utveckling. Mål 17 genomsyrar arbetet på vägen mot målen. Här spelar biosfärområden en central roll.

Ekosystemtjänster

Mat, rent vatten, frisk luft och platser vi trivs på. Vi är helt beroende av det naturen ger oss gratis – ekosystemtjänster. Läs mer om ekosystemtjänster.

Back To Top
Translate »