Vi människor är helt beroende av naturen runt omkring oss. Den ger oss mat, rent vatten, frisk luft och platser vi trivs på. Det som naturen ger oss gratis kallas ekosystemtjänster. 

Friska ekosystem med många arter ger oss fler tjänster. Här i Kristianstads kommun är vi lyckligt lottade – Vattenriket är en av de artrikaste platserna i Sverige.

Området täcker mindre än 2 promille av Sveriges yta, men här lever närmre 20 procent av landets rödlistade arter! Om vi tar väl hand om artrikedomen, är det en bra försäkring för framtiden.

Vattenrikets varierade landskap ger förutsättningar för många olika ekosystemtjänster. Våtmarkerna jämnar ut flödet i Helgeån, minskar näringsläckaget och skänker oss ett rikt djurliv och friluftsliv.

Strandängarna ger bete och foder. Skogen timmer, svamp och bär. Kusten bidrar med rekreation och havet tar upp koldioxid och ger oss fisk. Det är viktigt att dessa naturens tjänster bibehålls och förstärks.

Tankesättet att naturens tjänster är viktiga för människans välfärd är en naturlig del i biosfärarbetet. Biosfärkontoret arbetar för att öka medvetandet om Vattenrikets ekosystemtjänster.

Vi verkar för att ekosystemtjänsterna identifieras, kartläggs och blir en del i samhällsplaneringen. Dessutom arbetar vi i projekt som förbättrar förutsättningarna för naturen att leverera ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster = nyttor och tjänster som människor får gratis av naturen.

Resiliens = långsiktig hållbarhet och förmåga att klara förändringar

Goda exempel

Back To Top
Translate »