Biosfärarbetets långsiktiga mål är en attitydförändring mot en hållbar samhällsutveckling i linje med de globala målen Agenda 2030. Här spelar god kommunikation en nyckelroll.

Att främja forskning och utbildning inom biologisk mångfald och hållbarhet är ett av målen inom Unescos biosfärprogram. I Vattenriket bedrivs ett kontinuerligt arbete med att ta fram och sprida ny kunskap. Biosfärkontoret samarbetar med flera lärosäten, både nationellt och internationellt. Högskolan Kristianstad har en viktig roll som forskningsnod.

Naturum är den naturliga mötesplatsen och skyltfönstret för verksamheten. Här sprider vi kunskap om biosfärområdet och visar vägen ut. Ute i landskapet väntar 21 besöksplatser. De fungerar som satelliter med information, spångade leder och fågeltorn.

En viktig del i arbetet är att utveckla och stärka det lokala engagemanget för Vattenriket. Det gör vi genom samrådsgruppen, samarbeten med föreningar och utbildningar till biosfärambassadörer.

Naturum Vattenriket - mötesplats och skyltfönster

Naturum Vattenriket är biosfärområdets besökscenter sedan 2010. Här får besökarna en upplevelserik startpunkt för vidare färder ut i Vattenriket. Naturum vänder sig till en bred målgrupp med en stor palett av olika aktiviteter. Öppettiderna är generösa och inträdet gratis. Utställningen bemannas av kompetenta naturvägledare och naturpedagoger som visar vägen ut i Vattenriket och berättar om biosfärområdet och biosfärprojekten.

Ett viktigt uppdragen för naturum Vattenriket är att bidra till en attitydförändring för ett mer hållbart samhälle. Vi når dit genom att erbjuda upplevelser som skapar förundran och fascination i naturums utställning och program eller via bokade föredrag och visningar om Vattenrikets natur, biosfärområdet och biosfärprojekten.

Verksamheten strävar efter att alltid vara tillgängligt, välkomnande och inspirerande. Utställningen på naturum hålls i gott skick och varje år tillkommer eller förändras någon del.

Läs mer

Hitta ut i Vattenriket

Att underlätta för besökare att uppleva områdets varierade och artrika natur är en viktig del i biosfärarbetet. Genom att visa vägen ut ökar vi intresset för att bevara och vårda naturen och bidrar till en attitydförändring för en hållbar samhällsutveckling.

Vattenrikets besöksplatser gör området tillgängligt och sprider kunskap om områdets natur och kulturhistoria. I dag har vi 21 besöksplatser plus naturum som är startpunkten för upptäcktsfärder i Vattenriket.

Vid besöksplatserna finns informationsskyltar, fågeltorn, spänger och fikaplatser. Sju besöksplatser lyfts fram som utemuseer med utställningar, taktila delar och ljudguider. Vid flera platser har vi arbetat särskilt med tillgänglighet för personer med funktionsvariationer i samarbete med kommunens Tekniska förvaltning, som sköter infrastrukturen.

Information om besöksplatserna finns på Vattenrikets hemsida och i Utflyktsguiden. Platserna är sökbara på googles kartor. Dessutom har vi tagit fram en serie rivkartor som visar var besökaren kan vandra, paddla, cykla och fiska i Vattenriket. Vattenrikets besöksplatser och leder är med i appen Naturkartan.

Läs mer

Naturpedagogik

Ett viktigt fokus för naturum Vattenriket är att möta skolklasser och pedagoger, från förskola till högskola. Varje år genomförs ett biosfärläger för barn i åldern 10-14 år.

Naturum och biosfärkontorets ekologer samarbetar med Lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad och möter klasser tillsammans. Framöver planeras fler samarbeten med forskare vid Lunds universitet och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Den pedagogiska verksamheten utvecklar verktyg och metoder som inspirerar och underlättar för klasser och pedagoger. Vattenrikesnurran, Ekosystemtjänstblomman den kommande Östersjöblomman är några exempel. På naturum bygger vi kreativa miljöer med teknik som lockar till att undersöka, upptäcka och förundras. Framöver ska vi utveckla fler Biosfärklassrum med material till lärare för undervisning ute i biosfärområdet.

Läs mer

Ny kunskap är en förutsättning för framgång

Högskolan Kristianstad, Lunds universitet och Stockholms universitet med flera har studerat Biosfärområde Kristianstads Vattenrike i olika forskningsprojekt. Forskningen handlar om allt från arbetsmetoder och sammanhang som adaptiv samförvaltning, pedagogik och attitydförändringar till ekosystemtjänster och effekten av våtmarker. Biosfärkontoret stöttar forskningen genom att vara delaktiga i studier och möten och förmedla kontakter.

I biosfärområdet finns en mängd referensytor och provtagningspunkter för miljöövervakning och forskning. Utöver detta initierar Biosfärkontoret tillsammans med en rad aktörer övervakning av strandängsfåglar, växtarter, insekter, malar och musslor.

Ny kunskap sprids på Vattenrikets hemsida, genom rapporter, möten med olika aktörer, i guidningar, föredrag och på konferenser på naturum. Skriftserie ”Vattenriket i fokus” sprider resultatet till myndigheter, bibliotek, läroverk, tjänstemän och politiker.

Varje november anordnar Biosfärkontoret i samarbete med Högskolan Kristianstad forskningskonferensen Biosfär, på naturum Vattenriket. Konferensen sprider aktuella forskningsrön med anknytning till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Läs mer

Bred kommunikation sprider goda exempel

Vattenrikets kommunikation berättar om arbetet med att bevara och utveckla naturen i olika projekt, sprider kunskap om områdets naturvärden och inspirerar till besök på naturum och områdets besöksplatser. Vi använder en rad olika kanaler för att nå våra målgrupper, alltifrån guideböcker och rapporter till hemsida, filmer och informationsskyltar.

Vattenriket har en välbesökt och innehållsrik hemsida. Här finns information till den som vill besöka området, beskrivningar av naturen och information om biosfärverksamheten. På sociala medier visar vi bredden i biosfärarbetet. Facebook och instagram engagerar lokalt, nationellt och internationellt. Med #vattenriket kan besökare dela sina bilder på Vattenrikets hemsida och i naturums utställning.

Nyheter om biosfärarbetet publiceras på hemsidan och skicka till intresserade som ett nyhetsmejl en gång i kvartalet. Informationsmejl om aktiviteter på naturum skickas med tätare intervall. Dessutom skickar vi pressmeddelanden och bjuder in till pressträffar för att berätta om verksamheten. Till detta kommer alla möten med människor genom guidningar och studiebesök, i pedagogiska aktiviteter och samarbeten i olika former.

Läs mer

Lokalt engagemang, stolthet och glädje

En viktig del i vårt arbete är att utbilda biosfärambassadörer. Vid fyra kurstillfällen får deltagarna uppleva området och lära sig om arbetet. Sedan kan de hjälpa till att sprida kunskap och engagemang kring Vattenriket och delta i praktisk naturvård. Hittills har vi utbildat 300 ambassadörer.

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en rådgivande grupp med ett 30-tal föreningar, tjänstemän och politiker. I samrådsgruppen förankras biosfärområdets arbete. Naturums programråd engagerar föreningslivet med aktiviteter i Vattenriket.

Biosfärområdets vänförening Vattenrikets vänner startade 2010 och spelar en stor roll för att uppmuntra lokalt engagemang. Föreningen stöttar biosfärområdets arbete med idéer och medel. Kampanjen ”I love Vattenriket” är en gemensam satsning som ger möjligheten för invånare, besökare och företag att uttrycka sitt engagemang för Vattenriket. Kampanjen lyfter fram att Kristianstads Vattenrike är ett biosfärområde och en viktig del i varumärket Kristianstad. Den ger Vattenrikets vänner en möjlighet att få in pengar till föreningen genom att sponsorer får använda slogan I love Vattenriket.

Projektet ”Storstädning i Vattenriket” är ett exempel på hur vi kan engagera lokalt för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. I samarbete med föreningar arrangerar vi aktiviteter som involverar skräpplockning. Framöver kan projektet utvecklas till att även omfatta allemansrätten.

Läs mer

Back To Top
Translate »