Vad är ett biosfärområde?

Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling. I biosfärområden finns höga kulturhistoriska och biologiska landskapsvärden. Arbetet går ut på att bevara, utveckla och stödja värdena. Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden. I hela världen finns 748 biosfärområden i 134 länder. I Sverige har vi sju: Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Östra Vätternbranterna, Vindelälven-Juhttátahkka och Voxnadalen.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Vattenriket är landets äldsta biosfärområde. Det bildades 2005 och omfattar två tredjedelar Kristianstads kommun. Arbetet drivs av Biosfärkontoret med naturum Vattenriket som besökscentrum. Huvudman är Kristianstads kommun. Här arbetar vi med att bevara och utveckla landskapet så att det blir bra för både natur och människa!

Vattenriket är ett välbesökt område. Till naturum Vattenriket mitt i Kristianstad kommer ungefär 100 000 besökare om året. Lika många besöker de tjugotal besöksplatser som finns runt om i landskapet.

Både vått och torrt
I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike finns nästan alla svenska naturtyper i ett landskap som präglats av människan genom tiderna. Den mäktiga Helge å flyter tvärs igenom landskapet och fångar upp små vattendrag från åsarna och slätten. Här och var buktar den ut i Araslövssjön och Hammarsjön innan den når Hanöbukten. Ån kantas av våtmarker och strandängar. Men Vattenriket är inte bara vått. Här finns både lummiga ädellövskogar och torra sandiga odlingsmarker.

Artrikt
Den omväxlande naturen ger många olika miljöer för djur, växter och svampar att leva i. Vattenriket är ovanligt artrikt och en riktig hot spot för hotade arter. Området täcker mindre än två promille av Sveriges yta, men på denna lilla plätt finns 20 procent av landets rödlistade arter!

Vattenriket ska vara en bra plats för både natur och människor. I olika projekt hjälper Biosfärkontoret djur och växter att leva vidare, samtidigt som människor får möjlighet att ta del av naturens nyttor utan att förstöra dem.

Forskning visar att robusta ekosystem med rik biologisk mångfald är en förutsättning för att möta klimatförändringar. Vi har ett ansvar att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden och på så sätt bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna.

Kunskapsrikt
För att bevara och stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver vi lära mer om landskapet och naturen. En del i arbetet är att ta fram och sprida ny kunskap. Biosfärkontoret inventerar, ger ut rapporter, samarbetar med forskare och anordnar konferenser. På naturum er-bjuds guidar, håller föredrag, erbjuder programpunkter och skolbesök.

Idérikt
I samarbete med länsstyrelsen, föreningar, företag och markägare tar vi fram hållbara lösningar för att bevara och nyttja landskapet. Vi anlägger våtmarker och rör om i sanden. Många arter och välfungerande ekosystem gör att vi klarar klimatförändringar och andra utmaningar bättre.

Upplevelserikt
Genom att göra det lätt att uppleva naturen får vi fler med på tåget. Vi har ett tjugotal besöksplatser med utemuseer, fågeltorn och stigar. På naturum Vattenriket finns utställning, möteslokal och restaurang. Här berättar vi hur biosfärområdet fungerar och visar vägen ut.

Glädjerikt
Humor och glädje är ledord i arbetet. Vi tror att vägen till att ändra människors attityd mot en hållbar samhällsutveckling går genom hjärtat, via förundran och fascination.

Vattenrikt
I dag ses områdets våtmarker inte längre som vattensjuka utan vattenrika. Ett kvitto på en ny attityd till hur vi kan använda naturens resurser på ett hållbart sätt!

Mer hållbarhetsarbete i Kristianstads kommun

I Kristianstads kommun pågår arbete för en hållbar utveckling på flera sätt. På kristianstad.se kan du läsa mer:

I Sverige finns sju biosfärområden.

Vattenriket. Illustration: Carina Lindkvist, Naturcentrum AB

En film om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

”Biosfärområden handlar om samverkan och nätverkande – att inspirera och låta sig inspireras.”

Läs Göran Bloms beskrivning av biosfärområden. Göran Blom är ordförande i programkommittén för biosfärprogrammet i Sverige.

Back To Top
Translate »