Översikt

Mjöåns södra källflöden finns i trakterna kring Huaröd uppe på Linderödsåsen, och avvattnar bland annat Fjällmossen. Längs vägen ner för åsens branta sluttningar har ån skurit ut en dramatisk ravin.

Vid Östra Sönnarslöv övergår ån till ett slingrande lopp över slätten, med ett stort antal meanderbågar. Strax väster om Everöd ansluter Gladekärrsbäcken. Ån fortsätter sedan österut genom jordbrukslandskapet och mynnar i Helge å ungefär en kilometer norr om Graften.

Arter och biologi

Längst upp i Mjöåns vattensystem ligger Fjällmossen – ett myr- och skogsområde vars natur skiljer sig markant från slättlandet. Här finns arter som ger området en nästan norrländsk karaktär – till exempel hjortron, storspov och trana.

Ravinen vid Åbjär skuggas av ädellövskog, och vattnet är svalt och syrerikt. Åns botten är stenig, grusig och variationsrik. Här finns en rik bottenfauna med en mångfald av insektslarver – däribland ovanliga arter som dagsländan Rhithrogena germanica och bäcksländan Dinocras cephalotes.

Även efter ravinen finns fina grusbottnar. Varje år vandrar havsöringar upp i Mjöån för att leka. Vid mynningen i Helge å finns exempel på de strandängsmiljöer som är karaktäristiska för Vattenriket. Markerna hålls öppna genom slåtter och bete och utgör viktiga livsmiljöer för både växter och fåglar.

Bevarande och naturvård

Mjöån är ett vattendrag med mycket höga naturvärden. Den fysiska miljön kring ån – träden, skogarna, ravinerna och källflödena – är oerhört viktiga för att bevara dessa värden.

Öringar behöver kunna vandra mellan ån och havet, och därför har man åtgärdat ett antal vandringshinder längs Mjöån. Idag finns goda möjligheter för vandrande fisk att röra sig långt upp i vattensystemet.

Mjöån är klassad som riksintresse för naturvård, vilket innebär att de naturvärden som är knutna till vattendraget ska skyddas och bevaras för framtiden.

Hänsyn och försiktighet spelar en nyckelroll i det arbetet – såväl i den politiska förvaltningen som det dagliga livet. Jordbruk, skogsbruk och hushåll påverkar ån på många olika sätt, och kan därför fatta beslut som bidrar till en hållbar utveckling.

Snabba fakta

Längd: 29 km
Avrinningsområdets yta: 85,5 km2
Karaktär: Mindre å, näringsrikt vatten. Biflöde till Helge å. Rinner från Linderödsåsen via ravin ut på slätten. Meandrande lopp med öringbottnar.
Naturtyper längs vattnet: Barrskog, mosse, ädellövskog, strandäng, åkermark, bebyggelse

Naturreservat

Besöksplatser

Back To Top
Translate »