Åhus sandmarker behöver kontinuerlig störning

Örjan Fritz och Pyret Ovesson på Horna sandar

Inventeringen tio år efter att Horna sandar blivit naturreservat gav ett gott betyg åt de naturvårdsåtgärder som gjorts i området. Nu görs ytterligare insatser. I tre veckor har maskinisterna grävt och plöjt i de unika sandmarkerna utanför Åhus.

För drygt tio år sedan bildades naturreservatet Horna sandar. Sedan dess har en rad skötselåtgärder utförts i form av harvning, plöjning, grävning och bränning. Under 2022 gjorde Naturcentrum en ny inventering.
-Det blev en uppföljning och en hjälp att planera framtida skötsel för att öka mångfalden och gynna områdets unika arter, säger Pyret Ovesson, naturvårdssamordnare på Biosfärkontoret.

Inventeringen visar att mängden naturvårdsarter insekter är exceptionellt stor på Horna sandar. och visar på en imponerande bredd i den biologiska mångfalden. Många av arterna är sandmarksspecialister och finns bara på de allra mest exklusiva sandmarkerna i Sverige.

Flera spännande rariteter
Biologen och sandmarkspecialisten Örjan Fritz inventering gav flera spännande rariteter; fjärilarna grå puckelmätare och smalvingegräsmott samt skalbaggen jätteknäppare är några exempel.

-Dels använde jag en ny typ av ljusfällor, dels har skötselåtgärderna gett resultat. En mångfald insatser har gynnat en mångfald arter med olika specialiseringar, säger Örjan.

Utifrån Naturcentrums rapport har en mängd nya insatser gjorts de senaste veckorna. Stora sandkratrar breder ut sig och den bortskrapade jorden och sanden har lagts upp i höga kullar intill plöjda ytor.

Åtgärder på Horna sandar

Det är Örjan som planerat och hållit ihop åtgärderna att gräva, skrapa, plöja, lägga i högar, få upp kalkhaltig sand. Målet var att skapa mat till insekterna genom att öka blomresurserna och boplatser i den varma sanden. Även andra organismgrupper gynnas av åtgärderna, som konkurrenssvaga växter knutna till sandstäpp.

En grävare har skrapat av matjord och lagt i stora högar delvis täckta av sand. Några högar är lite mer jordrika, här trivs ogräsarter bra vid torka.
-Grå puckelmätare vill ha stillfrön som värdväxt och piggtistelns blommor nyttjas av stortapetserarbiet, säger Örjan.

Grävaren har skapat ett helt nytt landskap
I kanten på ytorna där sanden skrapats har sandhak bildats och vid sidan av högarna har gropar grävts fram som ger extra lä och värme. Grävaren har skapat ett helt landskap med olika åtgärder för att skapa vindskyddade lägen och sandiga ytor.

Snart kommer örter som backtimjan och hedblomster att etablera sig i de nya sandblottorna. Frön kommer dit bland annat med hjälp av betesdjurens tramp och spillning.

Horna sandar åtgärder

Det är viktigt att de vidsträckta sandmarkerna hålls öppna. Växer det igen går många arter förlorade. Markstörning är a och o.

-Det blir spännande att se vilka som flyttar in i det nya sandlandskapet. Packad sand och backtimjan gynnar många växter – som är en grogrund för en artmångfald bland insekter, säger Örjan.

Sandmarker och dess biologiska mångfald är en specialitet för Åhusområdet. Få ytterligare sådana områden finns i Sverige då sandmarker har odlats upp, trädplanterats, vägbelagts eller exploaterats genom bebyggelse. En förekomst av många olika typer av sandmarker i Åhusområdet gynnar en fortsatt mångfald.

Läs mer i Vattenrikets fokusrapporter här:

Back To Top
Translate »