Glad påsk från Vattenriket!

Tranor vid Pulken

Nu är vi igång med nya temat ”Naturens smarta lösningar” där vi lär av naturen och hittar naturbaserade lösningar på olika samhällsutmaningar.

I februari var det kickoff för Interregprojektet ”Supported by nature”. Här samarbetar nio biosfärområden i nätverket ”Biosphere for Baltic” om åtgärder och lärplatser för en bättre livsmiljö i Östersjön. I Vattenriket blir det stenrev utanför Åhus, strukturplattor i hamnen och åtgärder för fisken i Mjöån. På naturum Vattenriket får elever och lärarstudenter lära om naturen som mentor.

Nu har våren kommit till Vattenriket. Blåsipporna blommar vid Norra Lingenäset och strandängarna vid Håslövs ängar ljuder av sånglärkor och tofsvipor. Bofinken och gransångaren sjunger vid Hercules. Vid Pulken samlas tranorna för att vila, äta och dansa. Det är en härlig tid att njuta av Vattenrikets varierade natur. Upptäck våra 21 besöksplatser i påsk. Starta på naturum!

Tranrekord vid Pulken
Besöksplats Pulken är ett fint ställe att njuta av trandansen. Den 23 mars räknades rekordmånga tranor – 10 500! För att undvika skador på lantbrukarnas nysådda åkrar matas tranorna på ett fält intill fågeltornet – ett exempel på hur vi arbetar med lösningar som är bra för både natur och människa.

Uppföljning av 66 våtmarker
Sedan 2011 har Biosfärområde Kristianstads Vattenrike varit involverat i anläggandet av ett sjuttiotal våtmarker i Helgeåns och Skräbeåns avrinningsområden. De senaste två åren har vår limnolog Per Torstensson följt upp 66 anlagda våtmarker där Biosfärkontoret varit involverat. Uppföljningen gav värdefulla lärdomar om anläggande och skötsel.

Omslutna av naturen –
här tycker vi om att vara

I fjol gjorde Marleen Schwarze, Stockholm Resilience Centre, en deltagarbaserad kartläggning av landskapsvärden i Vattenriket. Med hjälp av en enkät tog hon reda på vad invånare och besökare värdesätter i landskapet. Rekreation var den ekosystemtjänst som fick flest prickar. Vattenrikets besöksplatser ligger i hotspotsen, liksom områdets vandrings- och cykelleder.

Skogspolicy för hållbar skötsel
Målet är ett hyggesfritt skogsbruk som är bra för biologisk mångfald, folkhälsa och klimatet. Skogspolicyn gäller de 1200 hektar av kommunens skogsmark som finns i markreserven. Policyn ger tjänstepersoner som arbetar med skog tydliga riktlinjer. Dan Gerell, ekolog vid Biosfärenheten, har varit med och tagit fram kommunens första skogspolicyn.

Back To Top
Translate »