Omslutna av naturen – här tycker vi om att vara

I fjol gjorde magisterstudenten Marleen Schwarze, Stockholm Resilience Centre, en deltagarbaserad kartläggning av landskapsvärden i Vattenriket. I går presenterade hon resultatet tillsammans med sin handledare Katja Malmborg, universitetet i Bergen.

Katja Malmborg och Marleen Schwarze på naturum.

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är med i en unik kartläggning av ekosystemtjänster i fyra nordiska biosfärområden. Med hjälp av en enkätundersökning har Marleen Schwarze tagit reda på vad invånare och besökare värdesätter i landskapet. 163 personer prickade in platser och svarade på frågan hur naturen bidrar till deras välbefinnande. Det blev ett underlag för att hitta hotspots för biosfärområdets kulturella, försörjande och reglerande ekosystemtjänster.

119 personer svarade på följdfrågor om ålder, kön, bostadsort och utbildningsnivå. Det visade sig att ovanligt många unga deltog.
-Det brukar det vara mest högutbildade medelålders män som deltar. Här var det lika många under som över 35 år. Det ger spännande perspektiv på vad unga uppskattar i naturen, säger Katja Malmborg.

Besöksplatserna ligger i hotspotsen
Rekreation var den ekosystemtjänst som fick flest prickar på enkätens interaktiva webkarta i alla åldersgrupper. Marleen visar en karta full av prickar och färgade områden.
-Vattenrikets besöksplatser ligger i hotspotsen, liksom området vandrings- och cykelleder. Besöksplatser och leder är viktiga för att vi ska kunna uppskatta kulturella landskapsvärden, säger hon.

Marleen Schwarze visar karta för Katja Malmborg

Samma studie har gjorts i biosfärområdena Vindelälven-Juhttátahkka och Nordhordland i Norge och en liknande i Skärgårdshavet i Finland. Kristianstads Vattenrike sticker ut i ett avseende. Här har ovanligt många prickat in reglerande ekosystemtjänster, naturens förmåga att rena luft och vatten, förhindra översvämningar och pollinera växter. Katja och Marleen ser enkäten som ett kvitto på vad folk har kunskap om.

– De som svarade i Vattenriket lyfte fram våtmarkerna. Jag tolkar det som att ni har gjort ett bra jobb för att göra folk medvetna om hur viktiga våtmarkerna är, säger Katja.

Uppskattar känslan av att vara omsluten av naturen
För att få fler perspektiv har Katja djupintervjuat 15 boende och besökare i Vattenriket. De har utgått ifrån foton av intervjupersonernas favoritplatser. Analysen är inte riktigt klar, men några slutsatser kan Katja redan dra om underliggande värderingar för valet av platser. Hon delar in resultatet i fyra narrativ:

Skönhet i vardagen: Flera har valt naturum och Helge å och beskriver hur de njuter av de vackra naturmiljöerna i vardagen – det som är lättillgängligt, nära på vägen eller kort omväg.

Rum i naturen: Det är platser där folk känner sig helt omslutna av naturen, till exempel i Forsakars ravin, eller när de paddlar på Helge å eller promenerar på Balsberget.

Identitet och kulturhistoria: Kulturbygd som brukats med bete med kor sedan länge uppskattas. Många har valt bilder med betande kor.

Fågelskådning: Pulken med tranorna på våren till exempel. Det visar hur viktiga besöksplatser, torn och tillgänglighet är.

Katja och Marleen hoppas att biosfärområdena ska kunna använda resultatet av studien i arbetet med att bevara, utveckla och tillgängliggöra områdenas natur.
-Många uppskattade också känslan av att vara omsluten av naturen. Kanske kan vi visa vägen till platser med dessa egenskaper. Och hur kan vi förvalta naturområden så den känslan får vara kvar? Säger Katja.

Marleens masterstudie blir en del i Katjas postdokprojekt vid Universitetet i Bergen. Syftet är att utforska landskapsvärden och kopplingar mellan människa och landskap, platskänsla. Genom att kombinera en kvantitativ studie med en kvalitativ vill de skapa en bredare bild. Från övergripande kartor med prickar till den enskilda individens upplevelse genom en närbild på liten blomma.

Delta i intervjustudien!
Katjas intervjustudie pågår fortfarande. Vill du berätta för henne om dina favoritplatser i Vattenriket? Kontakta gärna Katja (katja.malmborg@uib.no). Det skulle bidra med värdefull information till både forskningen och Vattenrikets fortsatta arbete med att värna och tillgängliggöra vår vackra natur.

Back To Top
Translate »