Näsby fält är ett av Vattenrikets mest omväxlande områden. I den fuktiga strandskogen och ädellövskogen prunkar många vårblommor och från trädkronorna ljuder en härlig fågelkör. Kärrhökar jagar över sjöstränder och vassar, strandängar och hagmarker. Höst, vinter och vår rastar många gäss och änder i Araslövssjön. Rovfåglar som havsörn, kungsörn, fjällvråk och tornfalk har goda jaktmarker i hela området.

Näsby fält var tidigare ett militärt övningsområde, men blev 2002 naturreservat på grund av de stora natur- och rekreationsvärdena. Området har en mycket skiftande karaktär och innehåller öppna ängsmarker, busk- och vassområden, sumpskogar, strandängar och rika ädellövskogar. Allt detta kan man uppleva genom att ta sig runt området på någon av grusvägarna, eller till fots på de markerade stigarna mellan Norra Lingenäset och Aludden. Stigen runt Norra Lingenäset är tillgänglig för rullstolsburna och här finns också ett rullstolsanpassat fågeltorn.

Uppleva och göra på Norra Lingenäset och Näsby fält

Skåda fågel

På Norra Lingenäset finns en tillgänglighetsanpassad skådarplattform. Höst, vinter och vår rastar många gäss och änder i Araslövssjön. Rovfåglar som havsörn, kungsörn, fjällvråk och tornfalk har goda jaktmarker i hela området.

Vandra

Norra Lingenäset (1) är en lundartad ek- och hasselskog med mycket rik vår- och försommarflora. Vit-, gul- och blåsippor trängs i backarna och här finns även hålnunneört och vätteros. Brun kärrhök och grågås häckar i vassarna.

När man fortsätter söderut längs stigen når man Södra Lingenäset (2) som domineras av ädellövskog med stora lindar, askar och ekar. Vårdagar kan man höra en fantastisk fågelkör med svarthätta, näktergal och trädgårdssångare. Även större och mindre hackspett brukar trumma. Ramslöken kryddar luften i maj och i den fuktiga myllan trivs de stora vinbergs-snäckorna. I strandkanten finns en trevlig rastplats. Inte långt därifrån ligger Aludden (3), en låg höjdrygg med al, grova ekar och askar. Via en stig över betesmarken kan man gå tillbaka till parkeringen på Norra Lingenäset.

Vid Araslövssjöns strand, strax väster om Näsby gård, ligger Franckes udde (4), en moränudde med alskog. Gäss rastar ofta och med lite tur kan man även få se fiskgjusen på fiskafänge.

I södra delen av Araslövssjön (5) håller pungmes och rosenfink håller ofta till i kantzonen mellan sjön och strandskogen (här låg tidigare fågeltornet Lerduvetornet. Det är numera borttaget).

De öppna markerna, som kallas Västra fäladen (6), är en del av stadens gamla fuktiga fäladsmarker som nu åter betas. Genom att följa järnvägen västerut och gå under järnvägen vid Helge å kommer man in på Linnérundan, som knyter ihop Kristianstad med våtmarkerna. Passagen under järnvägsbron kan vara svårframkomlig, särskilt i samband med högvatten i Helgeån.

Njut av sippor och fågelkör på våren

I skogen på Norra Lingenäset  täcks marken av vitsippor, gulsippor, blåsippor och ramslök i april månad. Vid samma tid fylls ljuder en intensiv fågelkör i skogen.

Sagostig på Norra Lingenäset

Längs den rödvita rundan på Norra Lingenäset, cirka 700 meter, finns Vättestigen. Följ den argsinta vättens jakt på sin älsklingsblomma. Vi lära oss om växter och djur som han möter på sin väg. Vättestigen är anpassad för växtligheten som finns i april-maj.

Stigkarta Näsby fält och Norra Lingenäset.

Vandra i Vattenriket

Karta (pdf) över Linnérundan, Näsby fält  och Ekenabben.

Se dig omkring (Google Street View)

Tillgänglighet

Vid Norra Lingenäset finns en rymlig parkeringsplats med reserverade handikapplatser. Här finns en tydlig vägvisare till de olika stigarna och besökspunkterna i området. Här finns också rastbord med en sidan öppen för sittande i ex rullstol eller medhavda stolar. Från parkeringsplatsen leder en stig, vars bredd är närmare två meter på de flesta ställen. Vissa lutningar på upp till 10% förekommer. Bänkar finns utplacerade längs stigen. Vid udden finns en träplattform med bra tillgänglighet även för rullstolsburna besökare. Handikapptoalett saknas. Mer detaljerad information om tillgängligheten hittar du på Equalitys hemsida.

Bra att veta

Naturreservat

Näsby fält är ett naturreservat. För reservatet gäller särskilda regler, bland annat är det förbjudet att plocka blommor inom vissa delar.

Betesdjur

Delar av området hålls öppet av betande kor.

Hitta hit

Adress: Lingenäsvägen 219.

Till fots och cykel: Området nås söderifrån via Högskolan och Lingenäsvägen.

Med buss: Stadsbuss 1 (Norra Lingenäset, hållplats Göingegatan 2 km från Norra Lingenäset) och 4 (hållplats Högskolan).

Med bil: För bilburna är Norra Lingenäset den bästa utgångspunkten. Följ Snapphanevägen mot norr till Gamlegården. Sväng vänster in på Tvedegårdsvägen och följ den till parkeringen vid Norra Lingenäset.

Brunvit vägvisning
Back To Top
Translate »