Projektbeskrivning

Infarterna till Åhus sköts med slåtter och plöjning sedan 2003 av Tekniska förvaltningen. Olika ytor plöjs upp med intervall för att ta fram bar sand och motverka igenväxning. Fröbanken i marken får chans att gro. Skötseln är inspirerad av det gamla trädesbruket i trakten och ger en sprudlande blomsterprakt av blåeld, pukvete och sandvita. Detta är ett fint exempel på resurssnål grönyteskötsel, som bidrar till ett rikt växt- och djurliv.

Den särpräglade växtligheten på sandmarkerna vid infarterna till Åhus är unik i sitt slag. Blomsterprakten härstammar ifrån att de magra markerna förr har brukats som åker och betesmark med jämna intervall och därefter har marken fått ligga i träda för att samla näring. Den regelbundna omrörningen av marken genom plöjning har lett till att konkurrenssvaga och långsamt växande gräs och örter kunnat etablera sig och hävda sig gentemot mera snabbväxande, höga arter.

När projektet startade 2003 hade igenväxningen gått så långt i området att högvuxet gräs trängt undan örterna. Kristianstads kommun påbörjade därför försök med att föryngra vegetationen på två ytor i Åhus. Områdena slaghackades för att få ner den höga växtligheten och därmed underlätta för den efterföljande plöjningen och harvningen.

Numera kan vi varje år njuta av blommande blåeld, gula hedblomster, röda områden av bergsyra och det karakteristiska gula och rosaröda pukvetet.

Grönytor i Åhus som sköts med slåtter och plöjning

Karta över Åhus där ytor som sköts med slåtter och plöjning är markerade i rosa.

Snabba fakta

Projektnamn: Åhus blommande infarter
Medverkande: Tekniska förvaltningen och Biosfärkontoret
Finansiärer:  Kristianstads kommun
Genomförs:  2003 –
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 11
Miljömål nr 15
Back To Top
Translate »