Projektbeskrivning

I Vattenriket finns olika typer av träd- och skogsmiljöer med höga naturvärden; lummiga ädellövskogar, ekmarker med jätteträd, tallskogar och alsumpskogar. Det är viktiga miljöer för insekter, växter och svampar, fåglar och fladdermöss. För att bevara och utveckla biotoperna görs flera åtgärder på olika platser.

Röjningar för att hindra igenväxning

En ek står för sig själv. På marken ligger buskar som röjts bort.Många insekter, lavar, mossor, fåglar och växter påverkas negativt av igenväxningen. Eken är mycket beroende av solljus och behöver miljöer som är halvöppna eller öppna. Vi friställer ekar för att ge dem möjlighet att växa sig stora. Vi skapar gläntor och skogsbryn och ser till att marken betas där det är möjligt.
Exempel på platser: Ekenabben och Näsby fält.

Faunadepåer

Stockar ligger i en hög på en solig plats.Många insekter, lavar och svampar är beroende av gamla stockar, grenar och ris. Död ved är ofta en bristvara eftersom det som regel städas bort. På flera platser lämnar vi högar med död ved för att gynna den biologiska mångfalden.
Exempel på platser: Ekenebben och vid Kanalhusspången.

Mulmholkar

En tecknad trädstam med en stor trälåda som står på marken och fastspänd i trädstammen. I övre änden av lådan finns ett runt hål till fåglar och ett avlångt hål till fladdermöss. Illustration Emma Andersson.Ihåliga gamla träd är viktiga livsmiljöer för andra arter. I håligheterna samlas gamla växtdelar, spillning, löv, gamla fågelbon, rester av djur, svampar med mera. Materialet komposteras till ett brunt mjöl som kallas mulm. Mulmen är viktig för en mängd nedbrytande småkryp, insekter, lavar och svampar. Ihåliga träd är dessutom viktiga bomiljöer för fåglar och fladdermöss. På många platser är ihåliga gamla träd få eller saknas helt. Ett sätt att gynna hålträdsarter är att sätta upp mulmholkar där hålträdsarterna får livsrum.
Exempel på platser: Ekenabben och Norra Lingenäset.

Veteranisering

En trädstam där barken har tagits bort på en oregelbunden yta nere vid roten
 ”Hästgnag”

För att få en så stor biologisk mångfald som möjligt, behövs träd i olika åldrar. I planterade områden har träden ofta samma ålder. Ett sätt att råda bot på bristen av gamla träd är att snabba på åldringsprocessen. Det görs genom att skada träden så att nedbrytningen av dem sätter igång. Det kan tyckas grymt, men ett åldrat eller dött träd ger livsutrymme till många hundra arter insekter, lavar och svampar.
Exempel på platser: Klackabacken och Horna sandar.

Ersättningsträd

Ett litet träd står på ett öppet fält med tre pålar kring sig. Runt pålarna ska det sättas nät.För att undvika generationsglapp är det viktigt att det finns träd i alla åldrar. Det gäller framförallt ek som behöver lång tid på sig innan den ger riktigt höga naturvärden. Om det finns naturlig föryngring räcker det att röja fram utvalda ersättare när dessa nått tillräcklig storlek. Där den naturliga föryngringen inte är tillräcklig har vi planterat unga träd i burar. Burarna fredar träden från betesdjur. På samma sätt har vi planterat träd för att skapa korridorer mellan trädbestånd.
Exempel på platser: Näsby fält och Ekenabben.

Vedkompost

Trädstammar står tätt tillsammans nerstuckna i marken. Runt en meter av stammarna sticker upp.Att gräva ner stockar av lövträd i marken och täcka med flis och grus skapar gynnsamma kläckmiljöer för vedlevande insekter. Nedgrävningen snabbar på förruttnelseprocessen och på bara ett par år skapas livsmiljöer för diverse insekter.
Exempel på platser: Näsby fält och Ekenabben.

Snabba fakta

Projektnamn: Åtgärder i trädmiljöer.
Medverkande: Tekniska förvaltningen och Biosfärkontoret.
Finansiärer: Kristianstads kommun, Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Skåne.
Genomförs löpande.
Kontakt: Pyret Ovesson pyret.ovesson@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 15

Läs mer

Back To Top
Translate »