Åtgärder på Horna sandar ska locka fjärilar och bin

Ett öppnare landskap har skapats på Horna Sandar norr om Åhus. Här ska sand- och solälskande svampar, blommor och insekter trivas.  

Åtgärder vid Horna sandar

En grävare gör de sista justeringarna i arbetet i Horna sandar. Under vintern har tallar och buskar fått lämna plats för ett trettiotal sandblottor och 300 meter slänt, så kallat bihak, i hästhagen i norra delen av naturreservatet. Med tiden ska det bli ett eldorado för pollinerande insekter, rovsteklar, blommande växter och svampar.

Utanför hästhagen växer tallarna tätt med oxbärsbuskar emellan. Inne i hagen har ett öppnare sandlandskap mejslats fram. Här finns varma gläntor med öppen sand och död ved. Åtgärderna på Horna sandar ska ge pollinerande insekter både mat och bostad. När backtimjan etablerar sig bjuder den på nektar och sanden runtom passar bra för bogånger.

Pengarna kommer ur ett regeringsuppdrag om att skydda vilda pollinerare där Länsstyrelsen Skåne fördelat 243 600 kronor till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Pyret Ovesson, Vattenrikets naturvårdssamordnare, har hållit ihop projektet och ekolog Örjan Fritz planerat detaljerna på plats. Glesa ut och öppna upp har varit ledord.

Veteranisering vid Horna Sandar

Området som redan rymmer en stor artrikedom kommer att bli hem åt fler av samma organismer och kanske även lite nya. Backtimjan, axveronika och sandnejlika får en chans att breda ut sig. Kanske även hedblomster, tofsäxing och sandtimotej flyttar in. Dessa växter kommer i sin tur att locka fjärilar och vildbin till området.

Några tallar har fått behandling för att åldras. Genom så kallad veteranisering har träden skadats för att utveckla speciella typer av strukturer och död ved, som är viktiga för biologisk mångfald men som numera är sällsynta i brukade tallskogar. Rötskadad bark blir sedan bostad åt vedlevande skalbaggar och insekter såsom timmerman och vallrovfluga.

Vårsolen värmer och trädlärkan sjunger. Våren är på väg. Nu ser Pyret och Örjan fram emot att följa hur växter, insekter och svampar flyttar in framöver. Till sommaren kommer ett gäng fyrbenta naturvårdare. Hagens hästar ska beta och röra om i sanden så den inte växer igen.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »