Vattenriket rymmer många rödlistade arter

I Vattenriket finns många välbevarade och speciella miljöer. Det ger en stor artrikedom och många sällsynta växter och djur. I fjol gjordes en uppdatering över områdets rödlistade arter. Det visade sig att de ökat från 637 till 875 sedan 2005.

Biolog Örjan Fritz inventerar

En så kallad rödlista är en bedömning av arters risk att dö ut och ger ett värdefullt underlag för naturvård. De görs både på internationell och nationell nivå.
– Rödlistorna sätter strålkastarljus på vissa arter och är viktiga vid prioritering av vilka områden som är värdefulla och hur många och vilka arter som finns, säger Örjan Fritz, biolog som tagit fram den nya sammanställningen av rödlistade arter för Vattenriket.

Ovanligt artrikt område
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är ovanligt artrikt och här finns många rödlistade arter. Området täcker två promille av Sveriges yta och här finns nästan 20 procent av Sveriges rödlistade arter.
Det bekräftar bilden att Vattenriket är mycket artrikt och understryker betydelsen av biosfärområdet. Det finns i allmänhet en korrelation mellan rödlistade arter och allmänna artrikedom.

Bland de 875 rödlistade arterna i Vattenriket dominerar kärlväxter och storsvampar. Jämfört med hela Sverige är fåglar, kärlväxter och storsvampar överrepresenterade i Vattenriket. Merparten av Vattenrikets rödlistade arter finns på områdets torra sandiga marker, men även ädellövskog som Balsberget och Linderödsåsen rymmer många rödlistade arter, liksom våtmarkerna kring Hammarsjön och Helge å samt strandängarna.

Invasiva arter hotar andra
Örjans genomgång visar att antalet rödlistade arter ökat från 637 till 875 sedan 2005. Ökningen beror framför allt på ökad kunskap om arters förekomst och utbredning.
-Kunskapen har ökat i takt med att nya inventeringar gjorts både nationellt och i Vattenriket. Fler arter har därmed kunnat bedömas för rödlistning och en del uppfyller rödlistekriterierna, säger Örjan Fritz.

Men reella förändringar i miljö och klimat är en annan förklaring. I den nationella rödlistan har det tillkommit många nya fåglar, där även en rad vanliga arter minskat påtagligt i senare tid, till exempel kråka.
-Läget för vadarfåglar som rödspov och kärrsnäppa är tufft både på nationell basis och i Vattenriket, säger Örjan.

Ett hot mot många arter är invasiva arter. I Vattenrikets sandiga miljöer breder sandklint breder ut sig och tränger undan hedblomster och backtimjan.
-Det hotar inte bara dessa växter utan även de insekter som är knutna till växterna. Ett liknande hot utsätts de arter för som är knutna till ask och alm, som är trädslag som drabbas av svampsjukdomar, säger Örjan.

Läs mer om Vattenrikets rödlistade arter här.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »