Satsning för ett friskare Östersjön sjösätts 

Nu inleds ett stort WWF-projekt som ska blåsa nytt liv i Östersjöns undervattensvärldar. Projektet omfattar naturvårdsinsatser i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Stockholms skärgård och Höga kusten. Initiativet ska även engagera barn och vuxna för Östersjön.

havet vid aspet foto karin magntorn

– Östersjön har ett fantastiskt rikt liv under ytan – men är samtidigt ett av världens mest förorenade hav. Med konkreta naturvårdsinsatser i några av de mest produktiva miljöerna vill vi få Östersjön att åter myllra av liv, säger Yvonne Blombäck, ansvarig för WWFs kust- och skärgårdsprogram.

Tillsammans med WWF planerar Kristianstads Vattenrike, Sportfiskarna, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelserna i Västernorrland och Stockholm åtgärder för att restaurera viktiga livsmiljöer i kustnära grunda vikar. Att åtgärder för Östersjön sker parallellt i tre geografiska områden inom ett och samma projekt är unikt, och skapar nya möjligheter att dela kunskap och innovativa metoder.

Insatser riktas även till barn och vuxna för att öka kunskapen om livet under ytan. Till exempel ska allmänheten engageras i medborgarforskning och skolor bjudas in till temadagar.

I Kristianstads Vattenrike ska ålgräsängar, som är viktiga barnkammare för fisk, återskapas. För att synliggöra ålgräsängarna och andra värdefulla miljöer i Östersjön ska uteklassrum för besökande skolor tas fram. Elever kan även lära sig mer om Östersjöns ekosystem genom ett ekosystemtjänstverktyg som kallas Östersjökompassen.

– Genom konkreta åtgärder kan vi förbättra Östersjöns miljö samtidigt som vi ökar allmänhetens kunskap och engagemang. Det känns spännande att delta i detta samarbete som täcker in flera geografiska regioner samtidigt. Vi hoppas att parallella åtgärder ska ge bra naturvårdseffekt för Östersjön, säger Carina Wettemark, koordinator för Kristianstads Vattenrike.

I Stockholms skärgård och Höga Kusten handlar naturvårdsinsatserna främst om att återskapa våtmarker och restaurera lekplatser och vandringsvägar för gädda och abborre. I Stockholms skärgård ska nya metoder testas för att motverka och reparera skador från erosion på havsbotten.

Projektet pågår fram till 31 december 2023 och genomförs med stöd av Svenska Postkodlotteriet.

Detta ska projektet bidra till:

  • Stärkta ekosystem genom en på sikt minskad näringshalt i Östersjön.
  • Ökad biologisk mångfald där restaureringsåtgärder har genomförts.
  • Ökad kunskap om Östersjöns känsliga ekosystem hos allmänhet och skolelever i de områden där aktiviteterna genomförs.
  • Kunskap om hur vi alla kan bidra för att rädda Östersjön.
  • Bättre överblick av Östersjöns tillstånd och problematik.
  • Ökad kraft till det politiska arbetet för ett friskt Östersjön i Sverige, HELCOM och EU.

Aktörer som medverkar i projektet:
– Vattenriket i Skåne: Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och WWF

– Stockholms skärgård i Stockholm: Skärgårdsstiftelsen, Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Stockholm och WWF

– Höga Kusten i Ångermanland: Länsstyrelsen i Västernorrland, Sportfiskarna och WWF

 

Back To Top
Translate »