skip to Main Content

Projektbeskrivning

Sedan 2011 har Biosfärkontort anlagt ett 70-tal våtmarker inom Helgeåns- och Skräbeåns avrinningsområden. Syftet med våtmarkerna är att förbättra vattenkvaliteten och/eller öka den biologiska mångfalden. För att utvärdera hur väl de anlagda våtmarkerna fungerar, provtog Biosfärkontoret sju våtmarker under 2021. Våtmarkerna var representativa för konstruerade våtmarker i skog respektive åkerlandskap.

Vattenprover togs i våtmarkernas in- och utlopp varannan vecka under ett år. Genom att jämföra vattenprovernas kväve- och fosforhalt samt färgtal vid in- och utlopp, ville vi se om våtmarkerna reducerade näringsämnen och minskade brunifiering. Resultaten sammanställs nu och visas här på hemsidan i slutet av 2023.

Under 2022 gjordes en studie av våtmarkers funktion för den biologiska mångfalden. En del av studien bestod av en inventering av våtmarksfåglar och trollsländor i de sju utvalda våtmarkerna. Resultatet redovisades på Biosfärskonferensen 2022 och i en skriftlig rapport.

Som en annan del i utvärderingen av våtmarkernas funktion har ett trettiotal våtmarker besökts under 2021-2023. Markägaren kontaktades innan besöket. På plats har våtmarken dokumenterats och studerats med fokus på funktion och framtida underhåll. Fakta, foto och observationer har redovisats i enkla rapporter vilka markägarna fått ta del av vid ett uppföljande besök.

Snabba fakta

Projektnamn: Uppföljning av anlagda våtmarker
Medverkande: Biosfärkontoret.
Genomförs 2021 – 2023.
Kontakt: Per Torstensson per.torstensson@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 13
Miljömål nr 14
Miljömål nr 15

Dokument

Nyhetsinlägg

Back To Top
Translate »