Platsbesök vid 70 våtmarker

Sedan 2011 har Biosfärkontort anlagt ett 70-tal våtmarker inom Helgeåns och Skräbeåns avrinningsområden. Syftet med våtmarkerna är att förbättra vattenkvaliteten och öka den biologiska mångfalden.

66 av dessa våtmarker besöktes under 2021-2023. På plats har våtmarkens utformning och skick dokumenterats och studerats med fokus på funktion och framtida underhåll. Fakta, foto och observationer har redovisats i enkla rapporter, vilka markägarna sedan fått ta del av vid ett uppföljande besök. Markägare har även fått praktiska tips på hur skötseln av våtmarkerna kan optimeras.

Mätning av näring och färgtal

Vissa brister som har upptäckts vid besöken kommer under 2024 åtgärdas med hjälp av statliga LONA-pengar. En sammanställning med lärdomar av uppföljningarna kommer presenteras i form av en skriftlig rapport och en video i början av 2024.

Sju av våtmarkerna undersöktes noggrannare med hänsyn till vattenkvalitet och biologisk mångfald. Våtmarkerna var representativa för anlagda våtmarker i skog respektive åkerlandskap.

Vattenprover togs i våtmarkernas in- och utlopp varannan vecka under hela 2021. Genom att jämföra vattenprovernas kväve- och fosforhalt samt färg vid in- och utlopp, ville vi se om våtmarkerna reducerade näringsämnen och minskade brunifiering. Resultaten sammanställs nu och visas här på hemsidan i början av 2024.

Gott om fåglar och trollsländor

Under 2022 gjordes en studie av våtmarkernas funktion för den biologiska mångfalden. Studien bestod av en inventering av våtmarksfåglar och trollsländor i de sju utvalda våtmarkerna. Resultatet visar att våtmarkerna har en stor betydelse för såväl fåglar som trollsländor. Totalt sågs 48 olika fågelarter vid våtmarkerna. Fler fåglar sågs vid våtmarkerna i åkerlandskapet än i skogslandskapet. Av Sveriges cirka 65 arter av trollsländor sågs totalt 35 arter vid de inventerade våtmarkerna. Fördelningen var relativt jämn mellan våtmarker i skogs- respektive åkerlandskapet. Resultatet i sin helhet redovisades på Biosfärskonferensen 2022 och i en skriftlig rapport.

Snabba fakta

Projektnamn: Uppföljning av anlagda våtmarker
Medverkande: Biosfärkontoret.
Genomförs 2021 – 2023.
Kontakt: Per Torstensson per.torstensson@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål nr 13
Miljömål nr 14
Miljömål nr 15

Dokument

Nyhetsinlägg

Back To Top
Translate »