skip to Main Content

Projektbeskrivning

I april 2015 beviljades Biosfärkontoret medel till LOVA-projektet ”Helge å- för god ekologisk status”. Syftet med projektet är att Helgeå och dess biflöden på sikt ska uppfylla Vattendirektivets mål att uppnå god ekologisk status.

Tillsammans med markägare skulle 30 hektar våtmark skapas, med syfte att öka näringsämnesreduktion och biologisk mångfald i Helgeåns avrinningsområde. På grunda av yttre omständigheter bantades projektet 2016 till 20 hektar.

I april 2018 var sju våtmarker med en total våtmarksyta på 21 hektar skapade. Huvuddelen av motfinansieringen kommer från LBU och den resterande motfinansieringen är markägares egna tillskott samt kostnader för vår arbetstid.

Under sommaren och hösten 2018 kommer ytterligare våtmarker att färdigställas och den ursprungliga målsättningen på 30 hektar finns inom räckhåll.

Snabba fakta

Projektnamn: Helge å – för god ekologisk status -LOVA
Medverkande: Markägare och Biosfärområde Kristianstads Vattenriket
Finansiärer:  Länsstyrelsen Skåne , LBU, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och markägare.
Total budget 2 225 000 kr.
Genomförs: 2015 – 2018.
Kontakt: Andreas Jezek andreas.jezek@kristianstad.se

Blogginlägg

Back To Top
Translate »