Projektbeskrivning

I april 2015 beviljades Biosfärkontoret medel till LOVA-projektet ”Helge å- för god ekologisk status”. Syftet med projektet är att Helgeå och dess biflöden på sikt ska uppfylla Vattendirektivets mål att uppnå god ekologisk status.

Tillsammans med markägare skulle 30 hektar våtmark skapas, med syfte att öka näringsämnesreduktion och biologisk mångfald i Helgeåns avrinningsområde. På grunda av yttre omständigheter bantades projektet 2016 till 20 hektar.

Slutresultatet blev att det inom projektet anlades nio stycken våtmarker på totalt 28,4 ha, till en total kostnad på 5 046 056 kr, varav 2 219 227 kr är stöd ifrån LOVA-medel.

Snabba fakta

Projektnamn: Helge å – för god ekologisk status -LOVA
Medverkande: Markägare och Biosfärområde Kristianstads Vattenriket
Finansiärer:  Länsstyrelsen Skåne , LBU, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och markägare.
Total kostnad 5 046 056 kr, varav 2 219 227 kr stöd från LOVA.
Genomförs: 2015 – 2018.
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Blogginlägg

Back To Top
Translate »