Tre Personer I Arbetskläder Står Vid Ett Träd Med En Stor Trälåda Vid Stammen. En Person Ska Sätta På Ett Lock På Trälådan.

Utveckla värdefulla trädmiljöer

Lummiga ädellövskogar, torra tallskogar och fuktiga alsumpskogar. Ekmarker och jätteträd. Vattenrikets värdefulla trädmiljöer är många och olika. För att bibehålla…

Rödspov. Foto: Patrik Olofsson/N

Bevara värdefulla strandängar

I Vattenriket längs Helge å finns Sveriges största område med betes- och slåtterhävdade inlandsstrandängar. De höga naturvärdena på strandängarna är…

Rör Om I Sanden I Nyehusen. Foto: Patrik Olofsson/N

Vi rör om i sanden

De kalkrika, sandiga markerna i Åhustrakten är mycket artrika. Den här naturtypen är ovanlig både i Sverige och i resten…

Ny Våtmark Och Fågelskådare Vid Hamilton Hill. Foto: Åsa Pearce

Gräva nya våtmarker

Sedan ett tiotal år tillbaka arbetar Biosfärkontoret med att anlägga nya våtmarker i både skogs- och odlingslandskapet. Totalt har drygt…

Back To Top
Translate »