De kalkrika, sandiga markerna i Åhustrakten är mycket artrika. Den här naturtypen är ovanlig både i Sverige och i resten av Europa. Trots de tuffa förutsättningarna med torra, näringsfattiga och karga marker, har området brukats under lång tid i ett småskaligt jordbruk. Åkrarna odlades upp, fick ligga i träda, betades, för att sedan odlas upp igen. Detta vandrande åkerbruk har gett en variation i landskapet. Här finns åker, träda och betesmark varvat med områden med blottad sand, vilket skapat förutsättningar för ett mycket speciellt växt- och djurliv.

För att behålla de höga naturvärdena krävs att markerna hålls öppna och att sanden rörs om då och då. Biosfärkontoret arbetar på flera platser i och kring Åhus. Det handlar om allt ifrån storskaliga grävprojekt till att engagera skolklasser med hackar och spadar och biosfärambassadörer som river bort lavar.

Det är inte bara den brukade marken som är värdefull. Militära övningsfält, grustag, stenhögar, markvägar och till och med motocrossbanor är minst lika viktiga livsmiljöer för en lång rad hotade växter och djur. För den biologiska mångfalden är en variationen av olika sandiga miljöer en viktig förutsättning.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 4
Miljömål nr 11
Miljömål nr 12
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »