Lummiga ädellövskogar, torra tallskogar och fuktiga alsumpskogar. Ekmarker och jätteträd. Vattenrikets värdefulla trädmiljöer är många och olika. För att bibehålla de höga naturvärdena gör Biosfärkontoret flera åtgärder:

  • Friställer ekar. När ekar når en viss ålder behöver de ha luft omkring sig och gillar inte att andra träd och buskar växer intill och upp i kronan.
  • Veteraniserar. För att få en så stor biologisk mångfald som möjligt, behövs träd i olika åldrar. I planterade områden har träden ofta samma ålder. Ett sätt att råda bot på bristen av gamla träd är att snabba på åldringsprocessen. Det görs genom att skada träden så att nedbrytningen av dem sätter igång. Det kan tyckas grymt, men ett åldrat eller dött träd ger livsutrymme till många hundra arter insekter, lavar och svampar.
  • Skapar faunadepåer. Det är ofta brist på död ved eftersom det städas bort. En hög med grenar och stockar i soligt läge är livsmiljö åt mängder med arter.
  • Placerar ut mulmholkar. Mulm är ett brunt mjöl av förmultnat trä och spillning, rester från insekter och andra djur. Mulm finns i gamla ihåliga träd. Här trivs insekter och småkryp, fåglar och fladdermöss. Där det är brist på gamla ihåliga träd, är mulmholkar ett sätt att skapa mer mulm i skogen. De ser ut som stora fågelholkar som står på marken vid ett träd. I holken hälls sågspån, löv och vatten och sen får naturen ha sin gång.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 11
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »