I Vattenriket längs Helge å finns Sveriges största område med betes- och slåtterhävdade inlandsstrandängar. De höga naturvärdena på strandängarna är beroende av slåtter och bete och av årliga översvämningar. Strandängarna ger oss många viktiga ekosystemtjänster såsom foder, bete, flödesutjämning och friluftsliv. Biosfärkontoret arbetar på flera sätt för att gynna mångfalden på strandängarna.

Under 1980-talet var stora delar av strandängarna på väg att växa igen med vide och vass på grund av minskad hävd. Omfattande restaureringar startade för att återskapa det öppna strandängslandskapet. Detta arbete blev starten för den verksamheten som idag drivs av Biosfärkontoret.

Insatserna på strandängarna fick antalet vadare att öka stadigt under 1990-talet. Men sedan dess har antalet vadarfåglar minskat drastiskt i nordvästra Europa och i Vattenriket. Minskningen beror på många olika saker och Biosfärkontoret gör en rad olika insatser för livet på strandängarna:

  • Med så kallade munkar hålls vattnet på strandängarna kvar längre på våren. Blötare mark med fler vätor ger mer mat åt vadarfåglarna.
  • Genom att begränsa antalet djur som plundrar fågelbon och äter fågelägg, förbättras förutsättningarna för lyckade häckningar hos vadarfåglarna. Det kallas predatorkontroll.
  • Tillsammans med forskare söker vi mer kunskap om hur järnutfällningar och brunt vatten påverkar livet på strandängarna.
  • Uppmuntrar till fortsatt bete och slåtter för att hålla strandängarna öppna.

Läs mer

Globala mål

Miljömål nr 6
Miljömål nr 11
Miljömål nr 13
Miljömål nr 15
Miljömål nr 17
Back To Top
Translate »