Statliga LOVA-pengar har gett nya våtmarker

Våtmark Jens Fjelkner Foto: Andreas Jezek

Statliga bidraget LOVA har gett nya våtmarker i Vattenriket. De ska ge bättre vattenkvalitet i både Helge å och havet. Dessutom jämnar de ut flöden och ökar den biologiska mångfalden.

I april 2015 beviljade Länsstyrelsen i Skåne stöd till projektet ”Helgeå – för god ekologisk status”. Totalt har Kristianstads kommun fått 2,25 miljoner kronor för att anlägga våtmarker. Huvuddelen av motfinansieringen består av landsbygdsutvecklingsstöd.

Nu har projektet slutredovisats.
– Under de senaste 100 åren har många våtmarker försvunnit. LOVA-pengarna har gett oss möjlighet att återskapa dessa viktiga miljöer, säger Andreas Jezek, limnolog på Biosfärenheten som hållit i projektet.

Syftet med våtmarksprojektet är att Helge å och dess biflöden ska närma sig kravet om god ekologisk status i EU:s vattendirektiv. Under projektets fyra år har det inom anlagts nio våtmarker med en yta som motsvarar 28 fotbollsplaner.

Våtmarker fyller en viktig funktion i landskapet genom att hålla kvar vatten och minska övergödningen i havet.
– Nästa steg är att följa upp och se hur våtmarkerna fungerar i landskapet över tid. Vi ska göra inventeringar och ta prover på vattnet för att mäta funktionen, säger Andreas.

Text: Åsa Pearce
Foto: Andreas Jezek

Back To Top
Translate »