Nya våtmarker för friskare åar och hav

LOVA våtmark17 våtmarker på 50 hektar. Det är resultatet av LOVA-projektet ”Hanöbukten, Helgeå och Skräbeån – för god ekologisk status”. Projektet är ett samarbete mellan Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge, Osby och Bromölla, koordinerat av Andreas Jezek, limnolog på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

I förra veckan slutredovisade Andreas det fyraåriga projektet med en budget på 8,4 miljoner kronor, där 3,3 miljoner är statliga medel för lokala vattenvårdsinsatser, LOVA. Resten har finansierats av EU genom Landsbygdsprogrammet, markägare och Skogsstyrelsens stöd till natur- och kulturvårdsåtgärder i skogen, NOKÅS.

Syftet med projektet är att Hanöbukten, Helgeå och Skräbeån ska närma sig Vattendirektivets krav om god ekologisk status. Målet var att skapa 33 hektar våtmark. Det har man alltså nått med råge och landar på 50 hektar.

Våtmarken på bilden ligger i Gärds Köpinge i anslutning till naturreservatet Vramsåns mynning i Helge å. Den kommer att göra nytta för både naturen och lantbrukaren.
-Genom att använda den till bevattning kan lantbrukaren hushålla med vatten och slipper ta av grundvattnet. Dessutom kan han återanvända näringsämnen, säger Andreas Jezek.

karta lova

Kartan visar de 17 våtmarker som skapats i LOVA-projektet. Våtmarkerna ger vattenrening, flödesutjämning, minskat läckage av koldioxid, grundvattenbildning och rekreationsmöjligheter. Huvudsyftena är att minska näringsläckaget och stärka den biologiska mångfalden.

-De våtmarker som anlagts inom LOVA-projektet, har enligt beräkningsmodellerna, minskat mängden kväve med mellan 8 120 och 20 300 kilo per år. För fosfor ligger siffran på 812 till 2 030 kilo per år, säger Andreas Jezek.

Beräkningar visar att våtmarker är en effektiv metod att minska mängden kväve och fosfor. LOVA-projektets våtmarker har förmågan att ta upp en tredjedel så mycket kväve som reningsverket i Kristianstad tar upp på ett år.

-För naturen innebär våtmarkerna renare vatten och livsmiljöer för vadarfåglar, andfåglar och groddjur, säger Andreas Jezek.

Back To Top
Translate »