Projektbeskrivning

I juli 2016 tilldelades Biosfärområde Kristianstads vattenrike 3 872 000 kr till LOVA – projektet ”Hanöbukten, Helgeå & Skräbeån – för god ekologisk status”. Projektet kan ses som en förlängning av ett tidigare ,LOVA-projekt. Syftet vara att arbeta med vattenkvalitetshöjande åtgärder för att Hanöbukten, Helgeå och Skräbeån ska närma sig Vattendirektivets krav om god ekologisk status. Målsättningen för projektet var att tillsammans med markägare skapa ca ca 35 ha våtmark. Huvudsyftet med våtmarkerna var näringsreduktion samt att stärka den biologiska mångfalden.

En inventering av möjliga våtmarkslägen utfördes under 2017 i Skräbeåns avrinningsområde, i anslutning kring Oppmannasjön. Denna undersökning tillsammans med ett stort intresse från markägare har skapat en grund för att söka nya projekt.

Totalt skapades 16 våtmarker med en totalyta på 48,4 ha inom projektet. Totalkostnaden för projektet blev 8 467 547 kr, där 3 340 284 kr är stöd ifrån LOVA..

Snabba fakta

Projektnamn: Hanöbukten, Helge å och Skräbeån – för god ekologisk status -LOVA
Medverkande: Markägare, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Bromölla kommun,  Hässleholms kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun.
Finansiärer:  Länsstyrelsen Skåne, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, LBU, kommuner och markägare.
Total kostnad 8 467 547 kr, varav 3 340 284 kr var LOVA-stöd.
Projekttid: 2016 – 2019.
Kontakt: Carina Wettemark carina.wettemark@kristianstad.se

Back To Top
Translate »