skip to Main Content

Projektbeskrivning

I juli 2016 tilldelades Biosfärområde Kristianstads vattenrike 3 872 000 kr till LOVA – projektet ”Hanöbukten, Helgeå & Skräbeån – för god ekologisk status”. Projektet kan ses som en förlängning av ett tidigare, men ännu pågående LOVA-projekt. Syftet med projektet är att Hanöbukten, Helgeå och Skräbeån ska närma sig Vattendirektivets krav om god ekologisk status. Målsättningen inom projektet är att tillsammans med markägare skapa ca 30-35 ha våtmark. Huvudsyftet med våtmarkerna är näringsreduktion samt att stärka den biologiska mångfalden.

En inventering av potentiella våtmarkslägen har under 2017 utförts i Skräbeåns avrinningsområde i anslutning kring Oppmannasjön. Utifrån denna kommer vi att besöka markägare och hoppas på intresse att anlägga våtmarker på sin mark.

I dagsläget har inga våtmarker anlagts inom projektet. Dock är flera våtmarker projekterade och vissa i anläggningsskedet. Flera beräknas bli klara under sommaren 2018. Några större mer administrativt tunga projekt är inne i en fas, där domstolsprövningar förbereds, tillstånd söks och olika förberedande utredningar utförs.

Snabba fakta

Projektnamn: Hanöbukten, Helge å och Skräbeån – för god ekologisk status -LOVA
Medverkande: Markägare, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Bromölla kommun,  Hässleholms kommun, Osby kommun och Östra Göinge kommun.
Finansiärer:  Länsstyrelsen Skåne, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, LBU, kommuner och markägare.
Total budget 3 872 000 kr.
Genomförs: 2016 – 2019.
Kontakt: Andreas Jezek andreas.jezek@kristianstad.se

Back To Top
Translate »