Skogen är ett samarbete

Mörka trädstammar står som pelare under grenarnas valv. Skogen har börjat skifta färg, vissa trädkronor glöder redan i rött och orange. Marken har också sitt färgspel. Överallt sticker svamphattar upp ur de bruna fjolårslöven. Citron, koppar, ametist – nyanserna är oräkneliga. Spindlingarnas fruktkroppar är vackra, men skönheten är kortvarig.

Det långvariga livet, det som spänner över århundraden, ligger dolt i jorden. Slingrande trädrötter och flortunna svamphyfer är sammanvuxna i ett levande nätverk. Träd och svampar lever i lag. Deras samarbete skapar skogen.

Artfakta

Spindlingarna är ett stort svampsläkte. Över 250 olika arter har hittats i Sverige. Unga svampar har tunna trådar som liknar spindelväv mellan foten och hattkanten.

Spindlingar är inga matsvampar, flera av dem är dödligt giftiga. De har däremot stor betydelse för skogen som ekosystem. Svamparnas underjordiska delar växer sammanflätade med trädens rötter. Träden och svamparna samarbetar och delar vatten och näringsämnen med varandra.

Många spindlingar är helt beroende av sina ”partnerträd”, men också av de speciella livsmiljöer som uppstår i gamla skogar. Dessa svampar tål inte avverkning, utan växer bara där skogen har varit sig lik under lång tid. Hittar man någon av dessa arter är det ett tecken på att skogen är gammal och har höga naturvärden.

Lokala åtgärder

Många arter som behöver gammal skog har minskat kraftigt – däribland ett flertal spindlingar. Därför är det viktigt att skydda de gamla skogar som finns kvar. I Skåne finns dessutom skogstyper som saknas längre norrut i landet. Framförallt har vi fina miljöer med ek, bok och andra ädellövträd. På kalkrik mark finns särskilt sällsynta svampar. Vi har ett extra stort ansvar för dessa skogar.

Flera av Vattenrikets naturreservat har bildats för att bevara och återskapa artrika lövskogsmiljöer. Forsakar, Balsberget och Åbjär är några exempel. Frivilligt skogsskydd, där markägare själva avsätter skyddade områden, spelar också en viktig roll.

Kristianstad kommun har utsett kejsarspindlingen till en av de kommunala ansvararterna. Kejsarspindlingen är beroende av gammal bokskog på kalkrik mark och finns ingen annanstans i Sverige.

Se spindlingar i Vattenriket

Kring Degeberga finns flera områden med spännande svampflora – till exempel Trollemölla och Forsakarsravinen. Balsbergets sluttningar mot Råbelövssjön är också väl värda ett besök.

Puggehatten – Skånes Mykologiska Förening arrangerar regelbundet aktiviteter och kurser för svampintresserade. Besök deras hemsida för aktuell information.

Back To Top
Translate »