Ekenabben och Södra Äspet på väg bli naturreservat

ekenabben

Strax före jul kom Länsstyrelsens beslut att Kristianstads kommun får 340 000 kronor i statliga LONA-medel för att ta fram underlag för reservatsbildning vid Ekenabben och Södra Äspet. Kristianstads kommun går in med lika mycket pengar.

Kristianstads kommun ska bilda två kommunala naturreservat, Södra Äspet och Ekenabben. Båda är tätortsnära med höga naturvärden och stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Södra Äspet ligger nära kusten utanför Åhus och består av tallbevuxna sanddyner. Ekenabben är en av Vattenrikets besöksplatser och ligger strax söder om Kristianstad. Här finns en spännande alsumpskog och fuktiga områden i anslutning till Hammarsjön.

En naturvärdesinventering av Ekenabben ingår i projektet för att få en mer noggrann bild av områdets biologiska värden. Södra Äspet inventerades under 2019 och flera skyddsvärda och rödlistade arter påträffades.

Värdena för biologisk mångfald och friluftsliv kommer sedan att ligga till grund för bildandet av naturreservaten. När reservatsbeslutet fattats kommer områdena att märkas ut, informationsskyltar sättas upp och tillgänglighet förbättras.

Reservaten ska skydda och utveckla naturvärdena
Naturreservaten ska bevara och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald genom att skydda, vårda och utveckla naturvärdena samt att bevara och utveckla områdenas värden för det rörliga friluftslivet.

Södra Äspet ingår i det stora flygsandsområde som sträcker sig från Åhus till Juleboda. På en del har man planterat tall för att undvika att sanden förflyttar sig. I sydöst finns ett område med öppna sanddyner. Området hyser flera naturstigar och två parkeringar till badplatser vid kusten. Utöver tallskogen växer ek i de västra delarna. Området är 63 hektar stort.

Ekenabben är en av Vattenrikets besöksplatser strax sydost om Kristianstads centrum. Det är  en lövskogsklädd udde som skjuter ut i Hammarsjön. Genom skogen kan man gå torrskodd eller köra rullstol på spång en meter ovanför mark och vatten och uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller.

Ekenabben var 1920-talets nöjescentrum
Namnet Ekenabben kommer av de månghundraåriga ekarna som växer här. Äldre Kristianstadsbor förknippar Ekenabben med dess tid som nöjescentrum. På 1920-talet fanns här en stor danspaviljong där storheter som Karl-Gerhard, Sarah Leander och Edvard Persson uppträdde.

Längs naturstigen förs man in i hjärtat av Ekenabbens spännande sumpskog. I de torrare delarna av skogen finns en rik vårflora. Här växer arter som vitsippa, ormbär och orkidén tvåblad. Skogen är rik på svampar. Tickorna är lättast att upptäcka andra har spännande namn som vårtkrös, purpurskinn och dallergröppa.

Stora delar av det kommunägda området ingår i den kommunala naturvårdsfonden. På senare tid har kommunen köpt anslutande mark av likartad natur. De kommunägda delarna som vi avser säkerställa är på 120 hektar. Till det kommer eventuellt en samfällighet på 180 hektar.

Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »