Utvärdering av tio år som biosfärområde

2005 utsåg Unesco Kristianstads Vattenrike till ett biosfärområde. I tio år har Vattenriket fungerat som ett modellområde där vi kombinerar bevarande och utveckling av landskapets värden. Nu utvärderas arbetet i en så kallad ”Periodic Review”.

På Biosfärenheten och naturum Vattenriket arbetar ekologer, informatörer, naturvägledare och pedagoger med att bevara, utveckla och stödja landskapets värden på ett sätt som är bra för både natur och människa.

Arbetet utgår från ett landskapsperspektiv. De första åren arbetade vi med våtmarksområdet längs Helge å. Sedan har vi fortsatt med de värdefulla sandiga odlingsmarkerna, den tätortsnära naturen, dynlandskapet och Hanöbukten. Totalt har vi identifierat tio temaområden.

Verksamheten bygger på dialog och samverkan med markägare, föreningar, organisationer och myndigheter på lokal, regional och internationell nivå. Att samla in, sprida och använda ny kunskap är viktiga delar i arbetet.

Både bevara och utveckla
Målet är att på en gång bevara och utveckla landskapets värden – för att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Tranmatningen på fältet vid besöksplats Pulken är ett sätt att minska skadorna på böndernas åkrar och samtidigt ge naturintresserade möjlighet att se trandans på nära håll.

På den multifunktionell golfbanan i Åhus samsas golfspel, rekreation och naturvärden. Nya våtmarker i jordbrukslandskapet minskar övergödningen i Hanöbukten och ger fina fågelmiljöer.

2010 invigdes naturum Vattenriket. Vi fick ett skyltfönster för biosfärarbetet och för den härliga natur vi har inpå knuten. Ute i Vattenriket har vi anlagt 21 besöksplatser med information, fågeltorn, breda spänger och leder så alla kan uppleva området. Sedan 2005 har Biosfärenheten sökt och fått 40 miljoner kronor i externa medel till olika projekt. 

Eventuella synpunkter lämnas till vattenriket@kristianstad.se eller till Biosfärenheten, Spannmålsgatan11, 291 32 Kristianstad. Remisstiden löper från 23/3 till 7/4. När kommunfullmäktige har ställt sig bakom utvärderingen skickas den till Svenska Mab-kommittén och vidare till Unesco för godkännande.

Läs mer om utvärderingen här.

Back To Top
Translate »