Sandmarker öppnas upp på nytt

Fler tallar tas bort i Nyehusen. Målet är återskapa ett landskap som gynnar de sällsynta växter och djur som behöver öppna sandmarker för att trivas.

I december 2011 gjorde Biosfärenheten insatser för den biologiska mångfalden på kommunens mark vid Kaptenens väg i Nyehusen. Bergtallar drogs upp och barr och mossa skrapades av. Målet var att återställa öppna sandmarker och att gynna sandens speciella växt- och djurliv.

Nu fortsätter vi med ett liknande projekt i området mellan kommunens mark och Slättnes väg. I samarbete med markägarna ska täta bergtallbuskage och småtallar tas bort även här. Mellan de sandytor som öppnas upp igen efter 50 år av igenväxning kommer talldungar och gamla martallar stå kvar och ge lä och karaktär åt området.

Åhustraktens sandmarker har ett unikt växt- och djurliv. Många arter är mycket sällsynta och flera lever bara här i hela landet. I en inventering av fem olika sandområden i Åhustrakten 2012 hittades 145 arter som finns med på den svenska rödlistan över hotade växter och djur. Inventeringen visade också att vart och ett av de fem områdena har sina egna unika arter. Nyehusen låg i topp med 27 hotade arter som inte hittades någon annan stans.

Sandmarkernas speciella växt- och djurliv är beroende av öppen, varm sand. Flera arter har utvecklat behov av varandra under tusentals år. Ett exempel är den svartfläckiga blåvingen som behöver backtimjan och rödmyror för sin fortplantning. Ett annat är borsttåtelskinnbaggen som lever på gräset borsttåtel som växer i solbakad sand men som försvinner när mossa tar över i skuggan av buskar och träd.

Inventeringar av området vid Kaptenens väg har visat att mångfalden svarar snabbt på åtgärderna. Blommande växter och insekter ökar i antal när sanden blir öppen och solbelyst igen. Vi människor vinner också när svårgenomträngliga tallbuskage tas bort och vi får nya områden att vandra i och njuta av.

Text och foto: Karin Hernborg
Foto: Patrik Olofsson

Back To Top
Translate »