Sveriges biosfärkommuner på konferens i Vattenriket

Kommunkonferens på naturum Vattenriket

Vi behöver mäkla fred med naturen! Det var budskapet när Lena Sommestad, ordförande för svenska Unescorådet, talade till politiker och tjänstemän från Sveriges sju biosfärområden. I två halvdagar, i början på september, träffades de på konferens i Vattenriket för att diskutera kommunens roll i ett biosfärområde.

Den 4-5 september träffades ett 50-tal företrädare för landets biosfärkommuner på naturum Vattenriket. En utmaning kommuner står inför är bästa sättet att bygga ett hållbart samhälle. På konferensen blev det klart att biosfärområden kan vara en del av lösningen. Genom att ta fram och sprida goda exempel och visa vägen ut i naturen hjälper biosfärområden till att skapa den attitydförändring som krävs.

Camilla Palm, kommunstyrelsens ordförande, välkomnade deltagarna till Kristianstad och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, ett arbete hon är mycket stolt över.

Kommunkonferens invigdes av Camilla Palm

Konferensen bjöd på inspiration och konkreta exempel inom fem teman:

  • Livskvalitet i biosfärområden
  • Biosfärområdenas roll i den gröna omställningen
  • Samverkan och organisation
  • Biosfärområden och ett livslångt lärande
  • Biosfärområdenas roll för ett hållbart näringsliv

Varje tema rymde en huvudtalare och ett gott exempel på hur landets biosfärområden arbetar. I några fall även en paneldiskussion med deltagare från flera biosfärkommuner.

I sitt inledningsanförande satte Lena Sommestad, ordförande svenska Unescorådet, in biosfärarbetet i ett större Unescosammanhang och lyfte biosfärområdenas roll i arbetet med FN:s hållbarhetsagenda, Agenda 2030, inte minst vad gäller konfliktlösning och möjligheten att överbrygga målkonflikter kring hållbart nyttjande av naturresurser.

-Vi måste mäkla freda med naturen! slog hon fast och menade att här kan biosfärområden spela en viktig roll som neutrala arenor och ett arbete präglat av dialog och samförstånd.

Kommunkonferens_ på Lillobron

Claes Svedlindh, avdelningschef Naturvårdsverket, talade om de globala utmaningarna kring klimat och biologisk mångfald och den gröna omställningen vi står inför. Han lyfte fram biosfärområden som testbädd för lösningar som vi behöver utveckla.

Ett exempel på hur det kan fungera i praktiken är Götenes kommuns arbete med en risk- och sårbarhetsanalys i Vänerskärgården med Kinnekulle. Här har tre kommuner och Biosfärkontoret drivit ett landskapsprojekt med fokus på naturbaserade dagvattenlösningar vid exploaterade områden med dagvattenproblematik.

-Projektet resulterade i en risk- och sårbarhetsanalys för berörda områden och möjliga naturbaserade lösningar för att ta hand om dagvatten på ett naturbaserat sätt, förklarade Mikael Lundgren, verksamhetsutvecklare, Götene kommun.

Ett livslångt lärande
Under temat Biosfärområdena och ett livslångt lärande talade Thomas Beery, professor i miljödidaktik Högskolan Kristianstad varmt om Vattenriket som ett utomhusklassrum. Deltagarna fick också höra om samarbetsprojekt mellan skolan och Biosfärområdet Voxnadalen och om naturum Vattenrikets pedagogiska arbetar från förskola till högskola.

-En viktig del är att underlätta för pedagoger och klasser att komma ut. Det gör vi genom att ta fram nya pedagogiska verktyg och bygga upp biosfärklassrum i Vattenriket och erbjuda bussresor med stöd av Vattenrikets vänförening. Det långsiktiga målet med den pedagogiska verksamheten är att bidra till attitydförändring, handlingskompetens och engagemang för en hållbar utveckling, sa Karin Magntorn, naturumföreståndare.

Kommunkonferens mentimeter

Lisen Schultz, Stockholm Resilience Center, berättade om ett växande intresse för hållbarhet som hon möter i executiveprogrammet på Stockholm Resilience Centre där hon utbildar VD:ar i stora bolag. Hon berättade om vad som driver deras engagemang, vad ett hållbart näringsliv innebär och hur hon ser att biosfärområden skulle kunna bidra till och dra nytta av omställningen till ett hållbart näringsliv.

Utöver föredragen bjöd konferensen på båttur på Helge å, besök i medeltida Lillöborgen och middag på Näsby gård. Plus tid att jämföra erfarenheter och utbyta kunskaper kollegor emellan. Konferensen avslutades med en mentimeterfråga om vad deltagarna tar med sig från konferensen. Inspiration, hopp, kunskap och framtidstro var några ord som dök upp i det sammanfattande ordmolnet.

-Biosfärarbete smittar! konstaterade Ole Hampenberg Andersen, avdelningschef i Vordingborg, Möns biosfärområde.

 

Back To Top
Translate »