Biosfärklassrum Sånnarna hjälper elever utforska sandens artrikedom

Biosfärklassrum Sånnarna

Sandigt, torrt och vindpinat. Vid första anblicken kan Sånnarna upplevas som torftigt och ointressant. Men på sommaren möts vi av doftande sandnejlika och färgsprakande blåeld. Vildbin och fjärilar flyger mellan blommorna och marken kryllar av skalbaggar. Biosfärklassrum Sånnarna hjälper elever utforska Vattenrikets sandiga marker.

Sånnarna är en av 22 besöksplatser i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett par hundra meter från parkeringen finns en stor låda inramad av tallstockar. I lådan ligger utrustning som ska hjälpa skolklasser utforska Sånnarnas myllrande mångfald av blommande växter och pollinerande insekter.

-Med hjälp av luppar, håvar, burkar och annat material kan lärare upptäcka och utforska de sandiga markerna på egen hand med sina elever, säger Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket.

Genom praktiska undersökningar där alla sinnen är med fördjupar eleverna sina kunskaper om viktiga pollinatörer och om växterna de är beroende av. Lärarhandledningen innehåller uppdrag som går ut på att leta och identifiera arter, fundera på finurliga anpassningar och hitta kopplingar och samband mellan växter, djur och den omgivande miljön.

-Vi möter sandens invånare som skalbaggar, spindlar, svampar och kaniner. Det handlar om den tuffa utmaningen att leva i torr och näringsfattig sand, och om Sånnarnas speciella geologi och klimat, säger Sam Peterson.

Örter och kryp får hjälp
Biosfärklassrummet lyfter också fram hur de sandiga markernas många arter och livsmiljöer är beroende av människans närvaro. Och hur vi människor drar nytta av dessa värden. De sandiga betes- och odlingsmarkerna är fantastiskt artrika. Men det finns bara fragment kvar av det här unika mångtusenåriga landskapet på Kristianstadsslätten. Örter och kryp kan behöva lite hjälp. I samarbete med naturum Vattenriket kan skolklasser återskapa viktiga livsmiljöer med spadar och hackor.

-I den bara och solbelysta sanden kan insekter värma sig och bygga bon. Nya växter kan gro. Genom praktiskt naturvårdsarbete förstärker vi relationen och engagemanget för det unika landskapet, säger Sam.

Tillsammans med naturum Vattenrikets pedagogiska verksamhet har skolor i Kristianstads kommun möjlighet att boka in ett eller flera besök vid Biosfärklassrum Sånnarna. De kan vara med och göra en konkret insats för Sånnarnas sandälskande blommor och kryp. Helt enkelt gå loss med hackor och krattor på gräs och lavar.

-Att få möjlighet att göra något konkret och meningsfullt stärker platskänslan och viljan för ett framtida hållbarhetsengagemang ytterligare, säger Sam.

Ett av fyra biosfärklassrum
Idag finns fyra biosfärklassrum vid Vattenrikets besöksplatser. Kanalhuset i Kristianstad och Vramsån i Gärds Köpinge handlar båda om livet i sötvatten, medan biosfärklassrum Östersjön inspirerar till att undersöka kustnära ekosystem. I grunden riktar sig biosfärklassrummen till pedagoger och elever på låg och mellanstadiet, men även andra kan använda dem, till exempel scoutkårer.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av detta projekt. Lokala naturvårdssatsningen – LONA.

Läs mer om biosfärklassrum här: Biosfärklassrum i Vattenriket – Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Vill du veta mer så kontakta Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket: sam.peterson@kristianstad.se

Back To Top
Translate »