Stora insatser för vilda pollinatörer

Kristianstads Vattenrike är en riktig hotspot för vilda pollinatörer. De senaste åren har biosfärområdet fått 1,6 miljoner kronor till åtgärder för att förstärka och utveckla livsmiljöerna för vilda bin och andra insekter.

Horna sandar

Under perioden 2020-23 har Länsstyrelsen drivit VIP, ett projekt som syftar till insatser för vilda pollinerare. I Skåne finns runt 75 procent av landets vildbin och av dessa är drygt 20 procent hotade. Vattenriket är ett av fem områden i Skåne som lyfts fram som nationellt viktiga för hotade vildbin.
– Vattenriket hyser en betydande andel rödlistade arter kopplat till sandmarker, säger Biosfärkontorets ekolog Dan Gerell.

Biosfärkontoret har sökt och fått medel för åtgärder bland annat i Åhus, Horna, Degeberga och Everöd. Sammanlagt har Vattenriket fått 1,6 miljoner kronor i statliga bidrag via Länsstyrelsen i Skåne. Nu är VIP-projektet slut. De sista åtgärderna gjordes i månadsskiftet februari-mars.

Idag finns många hot mot våra vilda pollinatörer. Insekternas livsmiljöer har blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pengarna har använts till åtgärder för att förstärka och utveckla livsmiljöerna för dessa viktiga arter.

-Vi har gjort många olika åtgärder för att gynna Vattenrikets pollinatörer. Vi har restaurerat sandiga betesmarker, grävt sandblottor, ryckt tallplantor och tagit fram bar sand, säger Dan.

Varm solbelyst sand är en viktig komponent för vildbin och fjärilar, men även för de blommande växter som dessa insekter är beroende av.

Pollinerande insekter är beroende av pollen och nektar från blommande växter. Inom projektet planteras vilda växter som väddklint, backtimjan, getväppling och monke. Blottad sand och död ved skapar boplatser för insekterna.

Back To Top
Translate »