Sandmarker 2008

Hösten 2008
Framtida hästparadis på åsumfältet?

På besök i hässleholm och ”Hovleden”. Ritva Nilsson från Hässelholms kommun berättar om deras arbete.

På uppdrag av Mats Gustavsson, kultur- och fritidsförvaltningen undersökte en arbetsgrupp möjligheterna att göra Åsumfältet till ett hästparadis, där samtidigt hästintressena skulle förenas med natur-, kultur och övriga rekreativa intressen. Ett förslag till budget arbetades fram under början av 2009, men då det ekonomiska läget ändrades, gick det inte förslaget igenom.
Deltog i arbetsgruppen gjorde:
Kjell-Arne Svanberg, Gärds Ryttarförening, Tommy Benlow, Kristianstads Ridsällskap, Agneta Strandhagen, närmsta granne med hundföretagande, Sam Skällberg, kommunekolog, Carina Wettemark, ekolog Biosfärkontoret

2008-06-27 Plöjning för att gynna sandnörel och andra sandstäppsarter vid Lyngsjö.
I samarbete med länsstyrelsen och arrendatorn Christel Persson genomfördes plöjning vid den klassiska sandstäppslokalen i Lyngsjö. Området är också landets enda växtplats för den mycket hotade växten sandnörel.

19 augusti 2008
Bovete lyser upp Atelje Lyktan
Bovete vid infarten till Åhus

Biosfärkontorets försök förra året att odla den gamla kulturväxten Bovete till Linnés ära slog väl ut och detta året lyser det vackra bovetet upp infarten till Åhus vid Atelje Lyktan. det är som en del i ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) där C4 Teknik tillsammans med b.la. stadsträdgårdsmästaren, Biosfärkontoret, naturskyddsföreningen och kommunekologen försöker hitta sätt att sköta infarterna så att blomsterprakten skall bestå.
Efter plöjning och insådd av bovete skall markerna åter läggas i träda och förhoppningsvis kommer då den så typiska Åhusfloran med pukvete, blåeld och andra färgglada blommor tillbaka.

Läs mer om sandiga odlingsmarker och andra delprojekt

23 juni 2008
Utemuseum Sånnarna

Det blev missväxt detta året i demonstrationsodlingen vid Sånnarna. Dålig grobarhet på utsädet var sannolikt orsaken. Flera guidningar genomfördes under året vid Sånnarna. På bilden nedan är det delar av Horna byaförening som guidas vid utemuseet av Carina Wettemark.

23 juni 2008
Bovetesådd i Åhus
Inom ramen för projektet med infarterna i Åhus som C4 teknik driver tillsammans med bl a Biosfärkontoret och Naturskyddsföreningen såddes bovete in i juni vid ateljé Lyktan i Åhus.

13 juni 2008
Sommaraktivitet i vått och torrt
Vattenriket i fokus är Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes skriftserie. I vattenriket i fokus publiceras rapporter och inventeringar som utförts på uppdrag eller i samarbete med Biosfärkontoret. Skriftserien startade år 2006. Under 2008 har hittills 9 nummer kommit ut. Alla finns att ladda ner
Oavsett hur fortsättningen av sommaren artar sig så finns det sysselsättning med anknytning till Vattenriket.
Om vädret tillåter så är det en god idé att njuta av en båttur med någon av aktörerna som kör tårer på Helge å; flodbåten, safariturerna och nu också flotten Neptun i Yngsjö.
Om regnet kommer så kan man stanna inne och läsa någon av de nya rapporterna i serien Vattenriket i fokus. Hittills under våren har redan 9 nummer publicerats. Spännande läsning om allt från sällsynta insektsfynf via svampar till fåglar och fiskar.

Rapport om inventering av
Buksvampar i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike hösten och vintern 2006/2007,  finns här
Inventering av solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet och vid före detta järnvägsövergången Everöd/Lyngby sommaren 2007,  finns här
Inventering av fågelfaunan på Åsumfältet A3:s f.d. militära övningsfält i N Åsum,  finns här
Inventering av fältpiplärka på Ripa sandar, Horna sandar samt Sånnarna 2007,  finns här

6 juni 2008
Med häst och vagn över Åsumfältet
Många uppskattade Biosfärkontorets initiativ att åka häst-och vagn på Åsumfältet på nationaldagen och samtidigt lära sig mer om områdets natur- och kulturvärden. Linné var också på plats och körde gjorde Laxbro häståkeri.

27 maj 2008
Restaureringsåtgärder Ripa och Horna sandar
Under det gångna året har ett antal ytor både på Horna och Ripa sandar plöjts upp och harvats för att skapa mer mosaik i landskapet och därmed gynna den biologiska mångfalden i området. Mycket roligt var att ett par fältpiplärkor uppskattade området norr om motocrossbanan och vid flera tillfällen setts födosöka på den bara sandmarken, bla fick deltagarna på sandmarkskonferensen i maj beskåda detta.
Den plöjda ytan vid Älleköpinge

23 maj 2008
Med häst och vagn över Åsumfältet

På Nationaldagen har den som vill möjlighet att upptäcka Åsumfältet med häst och vagn.
Åsumfältet, A3, fd övningsfält söder om Norra Åsum har ett spännande växt- och djurliv  och en intressant historia och ingår i vattenrikets arbete för att utveckla och bevara de sandiga markerna i trakten.
Laxbro häståkeri tar oss med på turen på Åsumfältet med vagn dragen av stadiga ardennerhästar. under färden guidar personal från Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Turerna är gratis med måste förhandsbokas på Turistbyrån i Åhus.

Våren 2008

Bevarande och utvecklingsplan för Ripa och Horna sandar
En sammanställning av all den kunskap som Biosfärkontoret samlat ihop om Ripa och Horna sandar under de senaste åren, har i sommar skett av Merit Kindström, vilket resulterat i en bevarande och utvecklingsplan för området. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med bevarande och utveckling i området.

Övrigt
Fyra rapporter som rör temaområde sandiga odlingsmarker har tryckts under året:

  • Inventering av solitära bin och rödlistade insekter på Åsumfältet och vid fd järnvägsövergången i Everöd/Lyngby sommaren 2007
  • Inventering av buksvampar inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, hösten och vintern 2006/2007
  • Inventering av fältpiplärka på Ripa sandar, Horna sandar samt Sånnarna 2007
  • Inventering av fågelfaunan på Åsumfältet 2007

ÖMAS för Rinkabyfältet
Biosfärkontoret har tillsammans med bl a Försvaret, Fortverket och länsstyrelsen suttit med i en arbetsgrupp för att ta fram en ÖMAS för Rinkabyfältet. I denna ingår det bl a att göra upp en skötselplan för hur de olika naturområdena på fältet ska skötas för att bevara den biologiska mångfalden.

Back To Top
Translate »