Restaurering för sandarternas överlevnad

Förr var sandflykt ett hot. Tallskog planterades för att binda sanden. Idag har den naturliga markstörningen minskat och landskapet blivit allt mindre öppet. Genom att dra upp tallar och skrapa bort lavar vill Vattenriket hjälpa hotade arter att överleva.


Hedblomster, backtimjan, svartfläckig blåvinge och fältpiplärka är karaktärsarter för det öppna sandlandskapet. När sandmarkerna växer igen minskar dessa hotade arter. Sandmarken intill Kaptenens väg i Åhus är ett område som håller på att växa igen.

Nu har Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket, fått Länsstyrelsens bidrag till lokala naturvårdsinsatser, LONA, för att återskapa det öppna sandlandskapet.

Under hösten har flera markstörande åtgärder gjorts vid Kaptenens väg i Åhus.
-Vi har dragit upp tallar och skrapat bort  renlav för att skapa nya sandblottor. På sanddynernas gassiga sydsida har vi sedan skrapat upp större blottor för att skapa ett bra mikroklimat för insekterna, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket.

Restaureringen syftar till att öppna upp landskapet och på så sätt förbättra förutsättningarna för många andra hotade växter och djur.
-Genom att utföra åtgärderna värnar vi nu långsiktigt om den pärla som området vid Kaptenens väg är. Här finns naturvärden av nationellt och internationellt intresse, säger Carina Wettemark.

Arbetet är en del i ett större arbete som Vattenriket bedriver i de sandiga markerna i biosfärområdet.
Text: Åsa Pearce
Foto: Carina Wettemark

Back To Top
Translate »