O-ringenstaden – mitt i ett eldorado för insekter

Nu har O-ringens alla orienterare flyttat in på Åsumsfältet. När 20000 människor går och springer i den sandiga marken gynnas områdets många ovanliga insekter.

Åsumfältet är ett fantastiskt artrikt naturområde! När det gäller insekter är det södra Sveriges bästa – med rariteter som eldrovfluga och reliktbagge.
Förklaringen ligger i ett varierat landskap med en mängd olika livsmiljöer på en begränsad yta.
-Här finns en fin mosaik av öppna fält, äldre tallar, solbelysta skogsbryn och sandiga vägar, säger Carina Wettemark, ekolog och koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

På Åsumfältet trivs många insekter som försvunnit på andra håll. Det beror på hur marken använts. Under lång tid brukades området av en handfull mindre gårdar.
-På 1930-talet försvann småbruket och ersattes av militärerna. Deras övningar gjorde så att markerna rördes runt i markerna, säger Carina.
På så sätt hölls området öppet och sanden kom upp i dagern.

År 2006 fick Vattenriket upp ögonen för området och började göra inventeringar.
-De visade sig att Åsumfältet är ett riktigt eldorado för buksvampar, bin och skalbaggar – ett av de arttätaste i Sverige!

Ett 80-tal rödlistade arter har hittats i området och flera av arterna ingår i nationella åtgärdsprogram för hotade arter.
-Till exempel hittades eldrovflugan, som ingen sett på nästan 100 år!

Samtidigt blev försvarets övningar allt glesare och området höll på att växa igen. Något måste göras för att bevara de unika naturvärdena.
I Vattenrikets regi har därför småtallar ryckts upp, gräs eldats, och bibäddar grävts. I dag är området ett unikt eldorado för insekter och ett uppskattat område för promenader och ridturer. Och just nu som bas för O-ringen!

Text och foto: Åsa Pearce

Åsumfältet förr och nu – från småbruk till insektseldorado
Tisdag 22 juli kl 17.30 på Åsumfältet. Samling sydöstra hörnet av O-ringens camping, korsningen Gyllenstiernas väg/Norrbys väg.
Fältvandring med biosfärområdets koordinator Carina Wettemark som berättar om det unika Åsumfältet och dess säregna flora och fauna.

Back To Top
Translate »