Nya rapporter med fokus på gås, mal och ål

Allt färre grågäss häckar i Vattenrikets sjöar. Malen har lyckats etablera sig i Helgeån. För ålen ser det dystert ut. Läs om gås, mal och ål i skriftserien ”Vattenriket i fokus”.


Färre häckande grågäss
Flygräkningen från i fjol visar att antalet häckande grågäss i Hammarsjön och Araslövssjön minskat de senaste åren. Totalt räknades 294 bon i Hammarsjön och 15 bon i Araslövssjön.
Inventeringen i Hammarsjön 2012 visar att grågåsbeståndet haft en mins-kande trend med 57 procent sedan 2004.
Vassens utbredning och kvalité, predation och störning från vildsvin och räv och ett ökande antal häckande havsörnar kan vara bidragande orsaker till nedgången.

Malen är tillbaka
Förr var malen var en vanlig fisk i Helgeån. Utsläpp under 60-talet och utbyggnad av vattenkraften slog ut malen i Helgeåns nedre delar.
För att få tillbaka malen har Vattenriket planterat ut malar vid ett par till-fällen. År 2011 provfiskade Vattenrikets limnolog Jonas Dahl efter mal i nedre Helgeån. Provfiske upprepades under 2012.
Nästan alla malar som fångades var årsyngel, ett, två eller tre år gamla malar. Det tyder på att malen fortplantar sig i de nedre delarna av Helge å och att malen har lyckats etablera sig i området.

Om ålens fortlevnad
Seminariet ÅL2012, handlade om ålens fortlevnad och Östersjöns vat-tenkvalité. Läs också Vattenrikets verksamhetsrapport för 2012.

2012:07 Flyginventering av grågås i Hammarsjön och Araslövssjön samt delar av Oppmannasjön och Ivösjön
2013:01 Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Verksamheten 2012
2013:02 Provfiske efter mal i Nedre Helgeån 2012
2013:03 Ålens fortlevnad och rent vatten- Rapport från seminariet ÅL 2013

Back To Top
Translate »