Naturreservat Årummet – internationell förebild

Våtmarksområdet runt naturum Vattenriket har blivit ett naturreservat. I tisdags tog kommunfullmäktige beslut om Årummet.


Naturum Vattenriket mitt i Årummet. Foto: Patrik Olofsson

– Ett mycket bra beslut, där kommunen kommer att bli en nationell och internationell förebild för hållbart nyttjande av ett mark- och vattenområde mitt i en stad. Här bevarar och  utvecklar man de ekologiska-,  sociala-  och ekonomiska värdena på ett föredömligt sätt. Helt i linje med hur man ska arbeta i ett biosfärområde, säger Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Årummet spänner över ett område längs Helgeån och våtmarkerna, från järnvägsbron söder om Tivoliparken till Härlövsängaleden i norr. Genom området löper Linnérundan. Och mitt i ligger också naturum Vattenriket.

Syftet med naturreservatet Årummet är att bevara och utveckla en mosaik av olika våtmarksmiljöer. Det ska skapa goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv i ett stadsnära naturområde genom bevarande och utvecklande av stigar, spänger och gömslen.

Avsikten är dessutom att skapa en attraktiv och naturlig övergång mellan den planerade bebyggelsen vid Vilan och våtmarksområdet.  Tillsammans med naturum Vattenriket ska naturreservatet utgöra ett naturpedagogiskt centrum som stimulerar upptäckarglädje och nyfikenhet på naturen och dess våtmarksmiljöer.

Back To Top
Translate »