Musslor och märlor trivs vid Kiviksbredan

Kiviksbredans grundområde en mil utanför Åhus lockar många övervintrande fåglar. Och det är inte så konstigt – nytagna bottenprover visar på god ekologisk status med mycket musslor och märlor.

Kiviksbredan tillhör biosfärområdet, men har varit ganska okänd terräng.
–Det är ett stort grundområde med många övervintrande fåglar. Vi tror att det är ett viktigt uppväxtområde för småfisk, säger Jonas Dahl, Vattenrikets limnolog.

För att skaffa mer kunskap beställde han en undersökning av Kiviksbredans bottenfauna. I slutet av maj var ett par marinbiologer från Medins biologi på plats.
-Med en Van Veen bottenhuggare högg vi ett prov på 0,1 kvadratmeter. Sedan sållade vi fram djuren ur materialet vi fick upp och artbestämde dem, säger Jenny Palmkvist, marinbiolog.

Med ett sådant prov kan man mäta näringspåverkan i havet.
– Det såg bra ut. Resultatet pekar på god status med avseende på bottenfaunan. Området ligger ganska långt ut från kusten och är därför ganska opåverkat, säger Jenny Palmkvist.

För att få en uppfattning av hur det ser ut under ytan filmades också havsbotten.
-Vi såg att det finns musselbankar på hårdbottnen, säger Jenny.

Text: Åsa Pearce, Foto: Medins Biologi

Back To Top
Translate »